Obsahom profesijnej orientácie je poradenstvo žiakom základných škôl a ich rodičom. Je zamerané na informovanosť o možnostiach štúdia na stredných školách a s tým súvisiace individuálne predpoklady a možnosti žiaka pre jeho zvládnutie. Profesijná orientácia sa zameriava predovšetkým na žiakov, ktorí sú profesijne nevyhranení. Ešte  váhajú nad viacerými alternatívami ďalšieho štúdia, prípadne by si radi overili vhodnosť voľby ich strednej školy.

Žiaci 8.ročníka sa  s pani psychologičkou stretli štyrikrát (v mesiacoch marec a apríl). Na prvom stretnutí vypracovávali testy schopností a záujmov. Na ďalších dvoch stretnutiach sa venovali rôznym individuálnym a skupinovým aktivitám. Boli zamerané na poznanie vlastných silných a slabých stránok vo vzťahu k budúcemu povolaniu, poznávanie rôznych povolaní, ich charakteristík, predpokladov pre štúdium v danom odbore. Na poslednom stretnutí prebehli individuálne pohovory žiakov so psychologičkami. Tie žiakom na základe vyhodnotených testov a záujmu odporučili školy a odbory, na ktorých by mohli študovať. Pohovorov sa zúčastnili aj niektorí rodičia žiakov.