Aktualizované 17.03.2020

Vážení rodičia a milí žiaci!

V nadväznosti na ďalšie opatrenia prijaté Ústredným krízovým štábom SR a ministerky školstva, vedy, výskumu a športu o prerušení vyučovania na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 (Viď: https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/považujeme nutné zdôrazniť, že:

  1. toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ale ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19
  1. v tomto období ide o prerušenie vyučovania v škole, čím nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania žiakov inou formou.

V podmienkach našej školy bude vzdelávanie žiakov v uvedenom období zabezpečené:

  • v prípade žiakov ročníkov 1., 2., 3. a 4. denným zasielaním úloh triednymi učiteľkami e-mailom na e-mailové adresy rodičov týchto žiakov
  • v prípade žiakov ročníkov 5., 6., 7., 8. a 9. denným zverejňovaním úlohpríslušnými vyučujúcimi (podľa aktuálneho rozvrhu hodín) na internetovej stránke školy v časti Základná škola – Domáce úlohy
  • v prípade žiakov so ŠVVP zasielaním úloh príslušnou vyučujúcou (podľa aktuálneho rozvrhu hodín) e-mailom na e-mailové adresy týchto žiakov.

Zároveň žiadame rodičov o priebežnú kontrolu vypracovania zadaných úloh a učebných materiálov!