27.03.2020, RNDr. Ján Mekiňa

Vážení rodičia a milí žiaci!

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydal 26.03.2020 Rozhodnutie č. 2020/10610:1-A1030*, ktorým:

 • mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; uvedené sa v podmienkach našej školy týka Základnej školy a Materskej školy
 • mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania; uvedené sa v podmienkach našej školy týka Školského klubu detí a zariadení školského stravovania
 • určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2019/2020 takto:
  1. žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (do Materskej školy) na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že:
   • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí
   • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať
   • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Podrobnosti upravujúce postup našej školy pri organizácii prijímania detí do Materskej školy zverejníme v samostatnom Oznámení. 

 1. zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020; konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že:
  • zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí
  • overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania
  • zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020
  • ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

Podrobnosti upravujúce postup našej školy a jej zriaďovateľa pri organizácii zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky zverejníme v samostatnom Oznámení.

 1. prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať.
 2. ruší v školskom roku 2019/2020 vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl

*Poznámka: Úplné znenie Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/10610:1-A1030 si môžete pozrieť na: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-preruseni-vyucovania-od-30-marca-2020-a-urceni-terminov-v-ramci-organizacie-skolskeho-roka/