27.03.2020, RNDr. Ján Mekiňa

Vážení rodičia a milí žiaci!

V súlade s Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/10610:1-A1030 (Úplné znenie viď: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-preruseni-vyucovania-od-30-marca-2020-a-urceni-terminov-v-ramci-organizacie-skolskeho-roka/), považujeme aj naďalej za nutné zdôrazniť, že uvedené obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ale ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19.

V súlade s odporúčaniami vo vyššie uvedenom Rozhodnutí bude vzdelávanie žiakov v podmienkach našej školy v uvedenom období aj naďalej zabezpečované:

  • v prípade žiakov ročníkov 1., 2., 3. a 4. denným zasielaním úloh triednymi učiteľkami e-mailom na e-mailové adresy rodičov týchto žiakov
  • v prípade žiakov ročníkov 5., 6., 7., 8. a 9. denným zverejňovaním úloh príslušnými vyučujúcimi (spravidla podľa aktuálneho rozvrhu hodín) na internetovej stránke školy v časti Základná škola – Domáce úlohy zasielaním úloh príslušnými vyučujúcimi e-mailom na e-mailové adresy týchto žiakov
  • v prípade žiakov so ŠVVP zasielaním úloh príslušnou vyučujúcou (podľa aktuálneho rozvrhu hodín) e-mailom na e-mailové adresy týchto žiakov.

Zároveň žiadame rodičov o porozumenie, trpezlivosť a priebežnú kontrolu vypracovania zadaných úloh a učebných materiálov!