01.04.2020, RNDr. Ján Mekiňa, Mgr. Iveta Maceková, Jarmila Csefalvayová

Vážení rodičia detí Materskej školy a žiakov navštevujúcich Školský klub detí!

V súlade s odporúčaniami uvedenými v Rozhodnutí Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/10610:1-A1030 (Úplné znenie viď: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-preruseni-vyucovania-od-30-marca-2020-a-urceni-terminov-v-ramci-organizacie-skolskeho-roka/), bude edukácia detí Materskej školy a žiakov navštevujúcich Školský klub detí  v podmienkach našej školy v období od 01.04.2020 zabezpečovaná:

  • v prípade detí Materskej školy denným zverejňovaním aktivít a námetov na edukačnú činnosť ich učiteľkami podľa zaradenia dieťaťa do príslušnej triedy (Sovičky, Hviezdičky, Slniečka) na internetovej stránke školy v časti Materská škola – Trieda (Sovičky, Hviezdičky, Slniečka) - Odporúčané aktivity od 01.04.2020 a v prípade záujmu aj zasielaním úloh e-mailom na e-mailové adresy rodičov detí týmito vyučujúcimi
  • v prípade žiakov navštevujúcich Školský klub detí zverejňovaním aktivít a námetov na edukačnú činnosť vychovávateľkou Školského klubu detí na internetovej stránke školy v časti ŠKD - ŠKD.

Poznamenávame, že aktivity a námety na edukačnú činnosť zverejňované pedagogickými zamestnancami Materskej školy a Školského klubu detí majú odporúčací charakter a majú slúžiť rodičom detí a žiakov ako pomôcky a námety na aktivity s deťmi a žiakmi v domácom prostredí. Realizovať zverejňované aktivity a námety odporúčame najmä rodičom predškolákov.