18.04.2020, Pedagogická rada, riaditeľ školy

VÁŽENÍ RODIČIA A ŽIACI ZÁKLADNEJ ŠKOLY!

Na základe Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020  zo dňa 06.04.2020* a Rozhodnutia Pedagogickej rady našej školy zo dňa 17.04.2020

Vám oznamujeme,

že HODNOTENIE ŽIAKOV V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE BUDEME REALIZOVAŤ:

  • žiaci 1. ročníka – priebežné a záverečné hodnotenie SLOVNOU FORMOU
  • žiaci 2. až 9. ročníka – VÝCHOVY - priebežné SLOVNOU FORMOU a záverečné hodnotenie absovoval / neabsolvoval
  • žiaci 2. až 9. ročníka – OSTATNÉ PREDMETY - priebežné a záverečné hodnotenie KLASIFIKÁCIOU (ZNÁMKAMI).

Podkladmi na hodnotenie žiakov 2. až 9. ročníka formou KLASIFIKÁCIE budú:

  • výsledky (známky) z obdobia od 01.02.2020 do 13.03.2020
  • projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce a pod. spracované žiakmi počas domácej prípravy v čase prerušeného vyučovania v školách (od 16.03.2020 do odvolania).

UPOZORNENIE: Upozorňujeme žiakov a ich rodičov / zákonných zástupcov, že  v prípade, AK ŽIAK BUDE ZANEDBÁVAŤ A NEBUDE PLNIŤ POŽIADAVKY VYUČOVANIA „NA DIAĽKU“ a nebude mať na to objektívne dôvody, môže Pedagogická rada školy rozhodnúť o JEHO KOMISIONÁLNOM PRESKÚŠANÍ, pričom výstupom z neho môže byť aj HODNOTENIE (známka) NEDOSTATOČNÝ.

* Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 je uverejnené na: https://www.minedu.sk/usmernenie-na-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol-zo-6-aprila-2020/.

O prípadných zmenách dotýkajúcich sa Hodnotenia  žiakov našej Základnej školy v čase mimoriadnej situácie Vás budeme informovať.