Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia ministra školstva sa tento školský rok neuskutočnia prijímacie skúšky. Žiaci budú prijímaní na stredné školy na základe doterajších vzdelávacích výsledkov, umiestnení v predmetových súťažiach a na základe individuálnych podmienok špecifických pre daný typ školy.

Odporúčame Vám sledovať webové sídla stredných škôl, na ktoré sa hlási Vaše dieťa, nakoľko stredné školy majú termín do 7. mája zverejniť kritériá prijímania žiakov.

Riaditeľ strednej školy na základe záujmu žiakov a v súlade so stanovenými kritériami určí rebríček žiakov. Oboznámi zákonného zástupcu žiaka o jeho prijatí alebo neprijatí. Zákonný zástupca odošle každej škole, kde sa jeho dieťa uchádza o štúdium a bolo na toto štúdium na základe požiadaviek prijaté záväzné rozhodnutie o nastúpení príp. nenastúpení na štúdium, ktoré nájdete v tomto dokumente files/Rozhodnutie_o_terminoch_organizacii_a_hodnoteni_prijimania_na_vzdelavanie_v_strednych_skolach__v_skolskom_roku_2019-2020.pdf v prílohe č.1.

Naša škola  nebude vydávať svojim žiakom zápisné lístky.

Mgr. Gabriela Rosová, výchovná poradkyňa

 

máj 2020, riaditeľ školy, zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ, vedúce  PK a MZ

DÔLEŽITÝ OZNAM PRE ŽIAKOV ZÁKADNEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

Na základe Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 28.04.2020*

oznamujeme žiakom našej Základnej školy a ich rodičom / zákonným zástupcom,

že VZDELÁVANIE ŽIAKOV NAŠEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY BUDE OD 01.05.2020 REALIZOVANÉ NA ZÁKLADE:

 1. Hlavné vzdelávacie oblasti (HVO) podľa rozvrhov hodín:

Úlohy a aktivity z Hlavných vzdelávacích oblastí budú zasielané (zverejňované) najneskôr do 08.00 hod daného dňa.

Žiaci budú povinní vypracované úlohy zaslať do konca nasledujúceho dňa.

 1. Komplementárne vzdelávacie oblasti (KVO) podľa rozvrhov hodín:
 1. Žiaci so ŠVVP - zasielaním úloh príslušnou vyučujúcou 1 x / týždeň e-mailom na e-mailové adresy týchto žiakov.

 

O prípadných zmenách v spôsobe edukácie žiakov Základnej školy v našich podmienkach, Vás budeme informovať.

 

* Celé znenie Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 28.04.2020 je uverejnené na: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-obsahu-a-organizacii-vzdelavania-ziakov-zakladnych-skol-pocas-mimoriadneho-prerusenia-skolskeho-vyucovania-v-skolach-v-skolskom-roku-20192020-28-4-2020/.

28.04.2020, riaditeľ školy, zástupkyňa riaditeľa školy pre materskú školu

VÁŽENÍ RODIČIA BUDÚCICH ŠKÔLKAROV!

Na základe Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/10610:1-A1030*

Vám oznamujeme,

že ŽIADOSTI NA PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY (na predprimárne vzdelávanie) NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 MÔŽETE PODÁVAŤ OD 30.04.2020 DO 31.05.2020 s tým, že:

 • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí – ak Vám to technické podmienky umožňujú, uprednostníte, prosíme, elektronickú formu komunikácie
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať potvrdenie priložíte dodatočne po skončení mimoriadnej situácie
 • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie vyjadrenie priložíte dodatočne po skončení mimoriadnej situácie.

Na prihlásenie dieťaťa – budúceho škôlkara - na predprimárne vzdelávanie do našej Materskej školy v školskom roku 2020/2021 je postačujúce:

 1. Stiahnuť si do Vášho počítača formulár ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021.
 2. Správne a dôsledne vyplniť všetky požadované údaje a informácie v Žiadosti, túto následne vytlačiť a podpísať.
 3. Podpísanú Žiadosť v čase od 30.04.2020 do 31.05.2020 doručiť jedným z nasledujúcich spôsobov: 
 • zaslať naskenovanú (ideálne vo formáte .pdf) ako prílohu e-mailu na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • zaslať v originálnom  vyhotovení poštou na adresu školy: Základná škola s materskou školou, Súľov-Hradná 64, 013 52 Súľov-Hradná
 • priniesť osobne v originálnom  vyhotovení (Platí len pre rodičov, ktorí nemajú možnosť vyplniť a odoslať Prihlášku e-mailom alebo poštou!). Pre tento spôsob predkladania žiadosti stanovuje riaditeľ školy:   
  • miesto predkladania žiadosti: budova Základnej školy, Súľov-Hradná 64
  • čas predkladania žiadosti: 25.05.2020 od 07.00 hod. do 10.00 hod. alebo 27.05.2020 od 15.00 hod. do 18.00 hod.

O ďalšom postupe pri Prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2020/2021, počas ktorého budeme uplatňovať Podmienky prijímania detí do materskej školy**, Vás budeme informovať po prijatí a spracovaní všetkých Žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2020/2021.

* Rozhodnutie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/10610:1-A1030 je uverejnené na: https://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf.

** Podmienky prijímania detí do materskej školy v školskom roku 2020/2021 sú zverejnené TU.

18.04.2020, Pedagogická rada, riaditeľ školy

VÁŽENÍ RODIČIA A ŽIACI ZÁKLADNEJ ŠKOLY!

Na základe Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020  zo dňa 06.04.2020* a Rozhodnutia Pedagogickej rady našej školy zo dňa 17.04.2020

Vám oznamujeme,

že HODNOTENIE ŽIAKOV V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE BUDEME REALIZOVAŤ:

 • žiaci 1. ročníka – priebežné a záverečné hodnotenie SLOVNOU FORMOU
 • žiaci 2. až 9. ročníka – VÝCHOVY - priebežné SLOVNOU FORMOU a záverečné hodnotenie absovoval / neabsolvoval
 • žiaci 2. až 9. ročníka – OSTATNÉ PREDMETY - priebežné a záverečné hodnotenie KLASIFIKÁCIOU (ZNÁMKAMI).

Podkladmi na hodnotenie žiakov 2. až 9. ročníka formou KLASIFIKÁCIE budú:

 • výsledky (známky) z obdobia od 01.02.2020 do 13.03.2020
 • projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce a pod. spracované žiakmi počas domácej prípravy v čase prerušeného vyučovania v školách (od 16.03.2020 do odvolania).

UPOZORNENIE: Upozorňujeme žiakov a ich rodičov / zákonných zástupcov, že  v prípade, AK ŽIAK BUDE ZANEDBÁVAŤ A NEBUDE PLNIŤ POŽIADAVKY VYUČOVANIA „NA DIAĽKU“ a nebude mať na to objektívne dôvody, môže Pedagogická rada školy rozhodnúť o JEHO KOMISIONÁLNOM PRESKÚŠANÍ, pričom výstupom z neho môže byť aj HODNOTENIE (známka) NEDOSTATOČNÝ.

* Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 je uverejnené na: https://www.minedu.sk/usmernenie-na-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol-zo-6-aprila-2020/.

O prípadných zmenách dotýkajúcich sa Hodnotenia  žiakov našej Základnej školy v čase mimoriadnej situácie Vás budeme informovať.

Vážení rodičia a priatelia školy,

blíži sa termín ( do 27.4.2020), kedy môžete našej škole venovať 2 % Vašich daní. 

Z dôvodu mimoriadnej situácie Vás prosíme, aby ste vyplnili tlačivo VYHLÁSENIE, ktoré nájdete tu files/Vyhlasenie-o-ZD-2019_editovatelne.pdf

podpísali ho a priložili ďalšie tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.  Obidve tlačivá nechajte na Obecnom úrade v Jablonovom, alebo v Súľove

(pracovníci OÚ nám ich odovzdajú). V prípade nejasností nás kontaktujte na čísle 0903 131 222.

09.04.2020, RNDr. Ján Mekiňa

VÁŽENÍ RODIČIA BUDÚCICH PRVÁČIKOV!

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia obce Súľov-Hradná č. 1/2020* a v súlade s Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/10610:1-A1030**, Vám oznamujeme, že ZÁPIS PRVÁKOV DO NAŠEJ ŠKOLY SA TENTO ROK z dôvodu mimoriadnej situácie NEUSKUTOČNÍ TRADIČNÝM SPÔSOBOM, aký poznáte – stretnutie rodičov, pedagógov a budúcich prváčikov v budove školy.

Na zapísanie dieťaťa – prváčika - do našej školy na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2020/2021 je postačujúce:

 1. Stiahnuť si do Vášho počítača formulár PRIHLÁŠKA DIEŤAŤA NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021.
 2. Správne a dôsledne vyplniť všetky požadované údaje a informácie v Prihláške a v jej prílohe, obe následne vytlačiť a podpísať.
 3. Podpísanú Prihlášku s prílohou zaslať od 15. do 30.04.2020:
 • naskenované (ideálne vo formáte .pdf) ako prílohu e-mailu na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • v originálnom  vyhotovení poštou na adresu školy (Základná škola s materskou školou, Súľov-Hradná 64, 013 52 Súľov-Hradná)
 • v originálnom  vyhotovení osobne (Len pre rodičov, ktorí nemajú možnosť vyplniť a odoslať Prihlášku e-mailom alebo poštou!). Pre tento spôsob zápisu stanovuje obec Súľov-Hradná:    
  • miesto zápisu: budova Základnej školy, Súľov-Hradná 64
  • čas zápisu: 20.04.2020 od 08.00 hod. do 12.00 hod. alebo 22.04.2020 od 14.00 hod. do 18.00 hod.
 1. Rodičia / zákonní zástupcovia dieťaťa, ktorí BUDÚ ŽIADAŤ O ODLOŽENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY, vyplnia Prihlášku a túto skutočnosť uvedú jej časti „Údaje o fyzickom a duševnom zdraví a mentálnej úrovni dieťaťa - Budete žiadať odklad povinnej školskej dochádzky?“.

O ďalšom postupe pri Zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2020/2021 Vás budeme informovať po prijatí a spracovaní všetkých Prihlášok na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2020/2021.

*Všeobecne záväzné nariadenie obce Súľov-Hradná č. 1/2020

**Rozhodnutie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/10610:1-A1030 je uverejnené na: https://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf.