Príspevok do časopisu

Letné prázdniny  a škola

Hurá! Letné prázdniny. Dva mesiace oddychu. Žiadna škola, domáce úlohy a písomky. Toto si povedia všetci žiaci našej školy v posledný deň školského roka. Ale my, učiteľky anglického jazyka, sme sa minulý rok tešili na školu počas letných prázdnin. Zúčastnili sme sa zahraničnej stáže v rámci projektu Erasmus+ v centre vzdelávania Pilgrims, ktoré sa nachádza v historickom mestečku Canterbury v Anglicku. Počas dvoch týždňov komunikácie v anglickom jazyku sme získali cenné poznatky, ktoré využívame vo výučbe cudzieho jazyka.

Stretli sme sa s učiteľmi z celého sveta napr. Kanady, Nemecka, Talianska, Portugalska, Japonska, Libanonu, Turecka, Ukrajiny, Poľska, Francúzska, Anglicka ale aj z Austrálie a mnohých ďalších krajín. Navzájom sme si vymenili poznatky v rámci školského systému, tradícií, zvyklostí a aj kultúry našich krajín. Naučili sme sa mnohé inovatívne metódy, ktoré sme aplikovali počas školského roka 2015/2016 na hodinách angličtiny. Naša škola nadviazala aj spoluprácu so zahraničnou školou z Turecka. Žiaci z oboch škôl navzájom komunikujú v angličtine formou súkromných listov.

Mali sme možnosť aj prakticky (na vlastnej koži) spoznať Anglicko, jeho reálie (kultúru, históriu, dopravu, tradičné jedlá, školský systém) a oboznámiť s nimi aj našich pedagógov a žiakov. Dúfame, že nadšenie z pobytu, ktoré sme si priniesli domov, sme preniesli na všetkých, ktorí s nami zdieľali naše zážitky a postrehy.


Zapojenie žiakov do projektu Erasmus+

Zapojenie žiakov do projektu Erasmus+

Žiaci našej základnej školy v sa tiež stali súčasťou projektu Erasmus+. Počas pobytu učiteľov v Anglicku, bola nadviazaná spolupráca so zahraničnými učiteľmi iných škôl. Dohodli sme sa na vzájomnej komunikácii našich žiakov formou súkromných listov. Naším zámerom bolo vniesť reálny svet anglického jazyka do života našich detí i našej školy.

Táto aktivita sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom u detí. Používajú anglický jazyk ako prostriedok komunikácie s priateľom z inej krajiny. Touto zaujímavou a nenásilnou formou sa zdokonaľujú v cudzom jazyku a zároveň sa dozvedia informácie o bežnom živote, starostiach i radostiach detí inej kultúry.

Správa z workshopu z Bytče

Základná škola s materskou školou Súľov-Hradná 64

a Základná škola J.  I.  Bajzu,

dňa12. 1. 2016 v čase od 14.00hod. do 16.00hod. zorganizovali na Gymnáziu v Bytči workshop o možnostiach vzdelávania sa pedagogických zamestnancov v zahraničí v rámci programu Erasmus+, mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania. V rámci workshopu poskytli záujemcom námety na aktivity a prezentovali získané skúseností z mobilít v Spojenom kráľovstve na zvýšenie motivácie žiakov učiť sa. Zároveň poskytli prítomným cenné rady, ako majú postupovať pri vypracovávaní projektov. Lebo len dobre prepracovaný projekt má šancu na získanie finančných prostriedkov zo zdrojov EU.

Všetky účastníčky mobilít počas workshopu informovali prítomných aj o svojich skúsenostiach a zážitkoch zo študijného pobytu pre učiteľov a poskytli im námety, ako majú projekt vypracovať, kde nájdu dôležité informácie a linky programu Erasmus+. Prítomné pani učiteľky i učiteľ si pozreli prezentácie zo študijného pobytu v Canterbury, ktoré sú umiestnené aj na stránkach škôl. Prostredníctvom  programu Skype sme sa spojili s pani Evelínou Trubiansky zo spoločnosti Erasmus Plus Teachers z Banskej Bystrice, ktorá tiež porozprávala, ako sa majú prípadní záujemcovia uchádzať o grant a ako treba projekt vypracovať.

Workshop prebehol úspešne, zúčastnení pedagógovia odchádzali spokojné a plné nadšenia.

Všetkým žiadateľom o grant z EU držíme palce a želáme veľa šťastia!

Pozvánka na workshop pre učiteľov

Pozvánka

na workshop pre učiteľov,

ktorí by sa radi uchádzali o granty z EU v rámci programu Erasmus+ a chceli by sa dozvedieť o nových vyučovacích metódach na zvýšenie profesijných kompetencií

Základná škola s materskou školou Súľov-Hradná 64

aZákladná škola J.  I.  Bajzu,

Vás srdečne pozývajú na workshop o možnostiach vzdelávania sa pedagogických zamestnancov v zahraničí v rámci programu Erasmus+, mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania, a na prezentáciu aktivít a získaných skúseností z mobilít v Spojenom kráľovstve na zvýšenie motivácie žiakov učiť sa.

Program workshopu:

  1. Základné informácie o programe Erasmus+ a kľúčovej akcie Vzdelávacia mobilita jednotlivca, vypracovanie Projektu Erasmus+
  2. Pobyt v Spojenom kráľovstve – zaujímavosti, zážitky a postrehy účastníkov mobilít
  3. Prezentácia vzdelávacích aktivít, skúseností a pedagogických zručností
  4. Praktické ukážky aktivít na podporu motivácie žiakov učiť sa
  5. Poskytnutie konzultácií pri vypracovávaní projektu

 

Workshop sa uskutoční 12.1.2016 v budove Gymnázia Bytča učebňa číslo 27 (suterén) od 14, hod. do 16,00.

Prihlásiťsa môžete na mailovú adresu: pani Ing. Zuzana Bočková Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.Prosíme Vás o sprostredkovanie informácií medzi kolegami. Ďakujeme.

Tešíme sa na Vás a prajeme Vám veľa energie pri Vašej náročnej, no veľmi zaujímavej práci.

Prezentácia programu Erasmus+ pre pedagógov školy

Predmetová komisia spoločensko-vedných predmetov

Získané skúsenosti a inovované metodické postupy vo výučbe z projektu v kľúčovej akcii KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov programu Erasmus+ boli prezentované počas zasadnutia predmetovej komisie a metodického združenia dňa 11.1.2016.

Let´s talk  English together
Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania

ZŠ s MŠ Súľov-Hradná 64
Mgr. Júlia Tarhajová, Mgr. Marcela Trebulová

Ciele projektu 2015:

Vyslať pedagógov anglického jazyka druhého stupňa ZŠ na metodický pobyt v UK

zlepšiť ich odbornosť pre rozvoj kvality výučby anglického jazyka

zlepšiť a inovovať vyučovacie metódy týchto učiteľov

zdokonaliť pedagógov v rôznych komunikačno-jazykových kompetenciách.

Projektový partner: Pilgrims - The Education & Training Company Limited, Spojené kráľovstvo

poskytuje vzdelávanie pre učiteľov a profesionálne tréningy v anglickom jazyku so zameraním sa na metodiky vzdelávania

ponúkajú možnosť zdokonaliť sa v anglickom jazyku, v rámci kurzov sa môžu učitelia oboznámiť s novými metódami a formami vzdelávania.

Mgr. Júlia Tarhajová:
Creative Methodology for the Classroom.
V projekte účastníčka získala tieto inovatívne metódy využiteľné vo  vyučovaní:

•       Rozvoj komunikačných schopností prostredníctvom didaktických hier

•       Farba reči, intonácia, prízvuk v rámci slov a viet

•       Techniky tvorenia a rozprávania príbehov

•       Prispôsobenie vyučovania rôznym potrebám žiakov

•       Tvorivé vyučovanie gramatiky, slovnej zásoby a osvojovania si komunikatívnych zručností

•       Prispôsobenie vzdelávacích aktivít pre rôzne vekové a rozumové schopnosti ľudí

•       Rozprávanie príbehov ako prostriedok precvičenia gramatiky a komunikatívnych zručností.

Mgr. Marcela Trebulová :
Drama Techniques for Creative Language Teaching.
V rámci projektu účastníčka získala tieto inovatívne metódy využiteľné vo  vyučovaní:

•       Dynamická práca v skupinách

•       Využitie reči tela ako nástroja komunikácie

•       Zapojenie mimiky pri rozprávaní príbehov

•       Zlepšenie hlasovej techniky a dýchania počas rozprávania

•       Využitie dramatizácie príbehov počas vyučovania

•       Využitie piesní, hudby a drámy na hodinách AJ

•       Farba reči, intonácia, prízvuk v rámci slov a viet

Aplikovanie drámy do vyučovacovacieho procesu

Drama in the learning proces

Aplikovanie drámy do vyučovacieho procesu malo vplyv na zvýšenie motivácie žiakov. Žiaci siedmeho ročníka nacvičili divadielko Chicken Licken v anglickom jazyku. Prezentovali ho počas vianočnej besiedky dňa 21.12.2015, ktorá bola zorganizovaná pre celú školu i pre širokú verejnosť.

          Mladší žiaci počas tohto predstavenia zaspievali tradičné anglické koledy.

 

Ďalšie články...

  1. Olympiáda v anglickom jazyku