Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2022/2023 
sa uskutoční:

 od 16. mája do 20. mája 2022


Na prihlásenie dieťaťa – budúceho škôlkara - na predprimárne vzdelávanie do našej materskej školy v školskom roku 2022/2023 je potrebné:

 1. Stiahnuť si do Vášho počítača formulár ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023 (TU).
 2. Správne a dôsledne vyplniť všetky požadované údaje a informácie v žiadosti,  následne vytlačiť a podpísať obidvoma zákonnými zástupcami.
 3. Podpísanú žiadosť spolu s Potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (TU), ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní doručiť v čase od 16.5. 2022 do 20.05.2022  jedným z nasledujúcich spôsobov: 
  • zaslať naskenovanú (ideálne vo formáte .pdf) ako prílohu e-mailu na e-mailovú adresu:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • zaslať v originálnom  vyhotovení poštou na adresu školy: Základná škola s materskou školou, Súľov-Hradná 64, 013 52 Súľov-Hradná
  • priniesť osobne od 16.5.2022 do 20.5.2022 v originálnom  vyhotovení. Pre tento spôsob predkladania žiadosti stanovuje riaditeľ školy:   
   • miesto predkladania žiadosti: 
    • Budova ZŠ  Súľov-Hradná 64 
    • Budova EP MŠ Jablonové 118
    • v čase od 12:00 do 16:00 hodiny
 4. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní:

o   pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2022 je  predprimárne vzdelávanie povinné  podľa § 28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
o   pre dieťa, ktoré nedovŕši do 31. augusta 2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca požiada o predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v školskom roku 2022/2023,  predloží so žiadosťou aj písomný súhlas CPPPaP,
o   podľa § 59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na povinné predprimárne vzdelávanie.

Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávaniedeti s trvalým pobytom v obci.
 
Spádové materské školy pre prijímanie detí na povinné predprimárne vzdelávanie  budú určené nariadením Obce Súľov-Hradná a zverejnené na webovom sídle Obce Súľov-Hradná  a webovom sídle ZŠ s MŠ Súľov-Hradná – zssulov.sk.

O ďalšom postupe pri Prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2022/2023, počas ktorého budeme uplatňovať Podmienky prijímania detí do materskej školy**, Vás budeme informovať po prijatí a spracovaní všetkých Žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2022/2023.
 
** Podmienky prijímania detí do materskej školy v školskom roku 2022/2023 sú zverejnené TU.

Milí rodičia, 

pri nástupe detí do MŠ od 15.06.2020 je potrebné priniesť nasledovné prílohy:

 

files/Vyhlasenie_prloha2.doc (rodičia novoprichádzajúcich detí)

files/OBOZNAMENIE15062020.doc  (všetci rodičia)

 

Prajeme Vám pekný deň!!!

 

Milé naše ďeťúrence a milí rodičia!

V tomto ťažkom období myslíme na Vás, ako trávite svoj čas v domácnostiach. Okrem toho, že sa venujete sebe navzájom, pani učiteľky MŠ pre Vás pripravili aktivity a pracovné listy na domácu prípravu, ktoré budeme postupne zverejňovať na stránke školy v sekcii MŠ Súľov a MŠ Jablonové, aby sme Vám pomohli využiť čas strávený s deťmi v domácnostiach. 

Je len na Vašom rozhodnutí, či si z ponuky aktivít vyberiete!

S láskou Vaše pani učiteľky: Ivetka, Ľubka, Lívia, Monika, Jarka a Martinka :-)