Preberanie antigénových testov (ďalších 5 kusov) sa uskutoční

                         v STREDU 29.9.2021 nasledovne:

17:00 – 17:15 hod.

 • v Hradnej – prístrešok pred hasičskou zbrojnicou (rodičia žiakov z Hradnej)
 • v Súľove – budova ZŠ (rodičia žiakov zo Súľova)
 • v Jablonovom – budova MŠ (rodičia žiakov z Jablonového)

7:00 – 7:30 hod. (streda 29.9.2021) v budove ZŠ Súľov

 (rodičia, ktorí nemôžu v čase 17:00 – 17:15, alebo im to lepšie vyhovuje ráno)

Testy môže prebrať len zákonný zástupca dieťaťa.

26.08.2021, riaditeľ školy

DÔLEŽITÉ PRE RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV ZÁKADNEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

Na základe Školského semaforu a ďalších pokynov (vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 17.08.2021 a uverejnených na: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/) a Sprievodcu školským rokom 2021/2022  (vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a účinom od 01.09.2021 a uverejnených na: https://www.minedu.sk/sprievodca-skolskym-rokom/riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Súľov-Hradná 64 (ďalej aj len „škola“) oznamuje:

 1. Začiatok / otvorenie školského roka 2021/2022 vo štvrtok 02.09.2021
 • Otvorenie školského roku 2021/2022 nebude organizované hromadne a uskutoční sa nasledovne:
  • žiaci 1. ročníka v čase od 08:15 hod. do 09:15 hod.; v interiéri (chodba na 1. NP) budovy Základnej školy s dostatočným odstupom a rúškami a výhradne len v sprievode rodičov / zákonných zástupcov
  • žiaci 2. až 9. ročníka s trvalým pobytom v Hradnej v čase od 07:10 hod. do 07:30 hod.; vo svojej kmeňovej triede po absolvovaní ranného filtra (meranie teploty) s rúškami bez prítomnosti rodičov / zákonných zástupcov
  • žiaci 2. až 9. ročníka s trvalým pobytom v Súľove a v Jablonovom v čase od 07:30 hod. do 08:00 hod.; vo svojej kmeňovej triede po absolvovaní ranného filtra (meranie teploty) s rúškami bez prítomnosti rodičov / zákonných zástupcov
 • Činnosť Školského klubu detí ani výdaj stravy v Školskej jedálni v tento deň nebude!
 • Dôležité: Upozorňujeme rodičov / zákonných zástupcov žiakov ZŠ na povinnosť
  • rešpektovať Oznam na vchodových dverách školy, ktorý hovorí, za akých podmienok je možné vtúpiť do budovy školy - VIĎ.
  • predložiť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti za žiaka podľa vzoru, ktorý je možné stiahnuť TU. 
  • predložiť  Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti podľa vzoru, ktorý je možné stiahnuť TU.
  • zabezpečiť pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky na celý deň.
  • Zápisný lístok  stravníka pre bežné stravovanie na školský rok 2021/2022 ktorý je možné stiahnuť TU.

  A2. Organizácia výchovy a vzdelávania v ZŠ a ŠKD od 03.09.2021

 • Bude realizovaná podľa Rozvrhu hodín a pokynov triednych učiteliek, ktoré žiaci dostanú 02.09.2021 a pokynov zamestnancov v Školskom klube deti.

Počas mesiaca júl od 1.7. do 16.7. 2021 niektorí žiaci 1.-4. ročníka navštevovali letnú družinu. Deti chodili na turistiku a vychádzky do prírody, pričom sa hravou formou učili poznávať rastliny a živočíchy, orientovať sa pomocou turistických značiek, poskytnúť prvú pomoc v prípade zranenia, čo si má obliecť správny turista a čo má mať zbalené v batohu. V spolupráci s CHKO Strážovské vrchy sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o NPR Súľovské skaly, ochrane prírody a separovaní odpadu. Vyrábali aj výrobky z odpadových materiálov. Okrem poznávania okolitej prírody, žiaci spoznávali aj históriu obce Súľov-Hradná. Letnú družinu navštívila L. Galová, žiačka našej školy, ktorá deťom porozprávala o chove anduliek, korel a zebričiek. Vtáčiky doniesla aj do školy a deti ich mohli pohladkať, čo sa im veľmi páčilo. Chlapcov najviac zaujala vychádzka na miestne družstvo, kde videli traktory a ovečky. V rámci športového dňa deti otestovali svoje zručnosti a súťažili o sladké odmeny. V letnej družine sa aj veľa spievalo, tancovalo, kreslilo, hrali sa hry a pozerali rozprávky. Na záver sme sa spolu rozlúčili opekaním špekáčikov a slaninky v areáli penziónu Štefánik.  Deti si z letnej družiny odnášajú veľa pekných zážitkov a spomienok.

V dňoch 13.4.-14.4. 2021 prebehlo online formou okresné kolo Pytagoriády pre piaty až ôsmy ročník. Do okresného kola postúpili úspešní  riešitelia školského kola, ktorí splnili podmienky pre postup do OK. Medzi našimi žiakmi máme úspešných riešiteľov aj tohto náročnejšieho kola a ich umiestnenie je nasledovné:

Kategória P5

11.miesto Tereza Záhalková

14.miesto Nela Krajčiová

18.-19.miesto Denisa Danížková

Kategória P6

2.miesto Soňa Čičková

11.miesto Marián Backa

Kategória P7

1.miesto Zuzana Backová

4.miesto Michaela Piačková

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

30.04. 2021, riaditeľ školy, zástupkyne riaditeľa školy pre ZŠ, ŠKD a MŠ

OZNAM PRE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY A DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

Na základe informácií uvedených na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: https://www.minedu.sk/ziaci-uz-nepotrebuju-negativny-test-pri-navsteve-skoly/

oznamujeme žiakom Základnej školy, deťom Materskej školy a ich rodičom / zákonným zástupcom,

že v období od 03.05. 2021 bude:  

 1. vzdelávanie detí v Materskej škole zabezpečené prezenčnou formou v 2 triedach v Elokovanom pracovisku Jablonové 118 a v 1 triede v Elokovanom pracovisku Súľov-Hradná 114 bez obmedzení, za prísneho dodržiavania hygienických pravidiel a podľa pokynov zástupkyne riaditeľa školy pre MŠ a príslušných triednych učiteliek MŠ
 2. vzdelávanie žiakov 1. stupňa Základnej školy zabezpečené prezenčnou formou  v budove Základnej školy  Súľov-Hradná 64 bez obmedzení, za prísneho dodržiavania hygienických pravidiel a podľa pokynov zástupkyne riaditeľa školy pre ZŠ a príslušných triednych učiteliek uvedených žiakov
 3. činnosť Školského klubu detí zabezpečená prezenčnou formou v 2 oddeleniach v budove Základne školy, Súľov-Hradná 64 bez obmedzení za prísneho dodržiavania hygienických pravidiel a podľa pokynov poverených zamestnancov Školského klubu detí
 4. vzdelávanie žiakov 5. až 9. ročníka Základnej školy zabezpečené prezenčnou formou  v budove Základnej školy  Súľov-Hradná 64 bez obmedzení, za prísneho dodržiavania hygienických pravidiel a podľa pokynov zástupkyne riaditeľa školy pre ZŠ a príslušných triednych učiteliek uvedených žiakov.

DÔLEŽITÉ:

Žiaci 1. až 9. ročníka Základnej školy musia pri príchode do školy 03.05. 2021 doniesť:

 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktorého vzor je uverejnený TU

 

O prípadných zmenách v spôsobe vzdelávania žiakov Základnej školy a detí Materskej školy a činnosti Školského klubu detí Vás budeme priebežne informovať, preto odporúčame pravidelne sledovať túto webovú stránku.

Testovanie žiakov 5. a 9. ročníka 30.04. 2021

29.04.2021, riaditeľ školy, zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ

 

OZNAM PRE ŽIAKOV 5. až 9. ročníka ZÁKLADNEJ ŠKOLY A DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

Na základe odporúčania ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR (dostupnom napr. na https://www.ta3.com/clanok/1209429/ziaci-do-skol-uz-nepotrebuju-test-ako-je-to-s-ucitelmi.html) a výsledku prieskumu záujmu rodičov/zákonných zástupcov o testovanie žiakov 5. až 9. ročníka našej školy kloktacími testami

oznamujeme žiakom 5. až 9. ročníka našej Základnej školy a ich rodičom / zákonným zástupcom, že ich testovanie kloktacími testami sa uskutoční:

 

 1. žiaci bývajúci v obci Jablonové:
 • miesto testovania: priestory Kultúrneho domu v Jablonovom
 • dátum a čas: v piatok 30.04. 2021 od 08:00 h - do 08:30 hod. žiaci 8. - 9. ročníka

                                                               od 08:30 h - do 09:00 hod. žiaci 5. - 6. ročníka

                                                               od 09:00 h - do 09:15 hod. žiaci 7. ročníka             

 • dozor a administratíva: Mgr. Gabriela Rosová a Mgr. Mariana Kalabusová

 

 1. žiaci bývajúci v obci Súľov-Hradná:
 • miesto testovania: priestory Kultúrneho domu v Súľove
 • dátum a čas: v piatok 30.04. 2021 od 08:00 h -  do 08:30 hod. všetci žiaci z Hradnej a žiaci 5. ročníka zo Súľova

                                                               od 08:30 h -  do 08:45 hod.  žiaci 8. ročníka zo Súľova 

 • dozor a administratíva: Mgr. Marcela Trebulová, Mgr. Monika Škuláňová a Mgr. Petra Novosadová

 

Organizačné pokyny pre žiakov a ich rodičov / zákonných zástupcov:

 1. V rámci prípravy na testovanie odporúčame, aby si žiaci pozreli inštruktážne video o testovaní kloktaním uverejnené na webovej stránke ministerstva - link: https://youtu.be/Q8_P2eTy8tE.
 2. Žiaka na testovanie nie je potrebné sprevádzať, na testovanie môže prísť sám.
 3. Riadiť sa ďalšími pokynmi zaslanými triednymi učiteľkami prostredníctvom e-mailu.

 

V prípade záujmu získať podrobnejšie informácie o testovaní kloktacími testami odporúčame link ministerstva: https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/.

O prípadných zmenách Vás budeme priebežne informovať, preto odporúčame pravidelne sledovať túto webovú stránku.

VÁŽENÍ RODIČIA!

     Na základe Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Vám oznamujeme, že

Zápis detí do materskej školy pre školský rok 2021/2022

sa uskutoční:

od 1. mája do 31. mája 2021

Na prihlásenie dieťaťa – budúceho škôlkara - na predprimárne vzdelávanie do našej materskej školy v školskom roku 2021/2022 je potrebné:

 1. Stiahnuť si do Vášho počítača formulár ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022 (stiahnuť TU)
 2. Správne a dôsledne vyplniť všetky požadované údaje a informácie v Žiadosti, túto následne vytlačiť a podpísať.
 3. Podpísanú Žiadosť v čase od 1.5. 2021 do 31.05.2021 doručiť jedným z nasledujúcich spôsobov: 
 • zaslať naskenovanú (ideálne vo formáte .pdf) ako prílohu e-mailu na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 • zaslať v originálnom  vyhotovení poštou na adresu školy: Základná škola s materskou školou, Súľov-Hradná 64, 013 52 Súľov-Hradná
 • priniesť osobne v originálnom  vyhotovení Pre tento spôsob predkladania žiadosti stanovuje riaditeľ školy:   
  • miesto predkladania žiadosti: 
   • Budova Základnej školy, Súľov-Hradná 64
   • Budova MŠ Súľov-Hradná 114
   • Budova MŠ Jablonové 118
  • čas predkladania žiadosti v budovách MŠ: od 15.00 hod. do 16.00 hod.
 1. Zákonný zástupca dieťaťa okrem Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy  prikladá Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní (stiahnuť TU).

 2. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

INFORMÁCIE O POVINNOM PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ:

·     Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021 je od školského roku 2021/2022  predprimárne vzdelávanie povinné  podľa § 28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

·    podľa § 59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na povinné predprimárne vzdelávanie.
Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci.

 

Spádová materská škola pre prijímanie detí na povinné predprimárne vzdelávanie  bude určená nariadením Obce Súľov-Hradná a zverejnená na webovom sídle Obce Súľov-Hradná  a webovom sídle ZŠ s MŠ Súľov-Hradná – zssulov.sk.

O ďalšom postupe pri Prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022, počas ktorého budeme uplatňovať Podmienky prijímania detí do materskej školy**, Vás budeme informovať po prijatí a spracovaní všetkých Žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022.

 

** Podmienky prijímania detí do materskej školy v školskom roku 2021/2022 sú zverejnené TU.

23.04.2021, riaditeľ školy, zástupkyne riaditeľa školy pre ZŠ, ŠKD a MŠ

OZNAM PRE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY A DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

V súlade s príslušnými ustanoveniami legislatívnych noriem, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a usmerneniami Ministerstvami školstva, vedy, výskumu a športu SR uvedených na webovej stránke ministerstva:

MAPA COVID ŠKOLSKÝ AUTOMAT | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

oznamujeme žiakom Základnej školy, deťom Materskej školy a ich rodičom / zákonným zástupcom,

že v období od 26.04. 2021 bude:  

 1. vzdelávanie detí v Materskej škole zabezpečené prezenčnou formou v 2 triedach v Elokovanom pracovisku Jablonové 118 a v 1 triede v Elokovanom pracovisku Súľov-Hradná 114 bez obmedzení, za prísneho dodržiavania hygienických pravidiel a podľa pokynov zástupkyne riaditeľa školy pre MŠ a príslušných triednych učiteliek MŠ
 2. vzdelávanie žiakov 1. stupňa Základnej školy zabezpečené prezenčnou formou  v budove Základnej školy  Súľov-Hradná 64 bez obmedzení, za prísneho dodržiavania hygienických pravidiel a podľa pokynov zástupkyne riaditeľa školy pre ZŠ a príslušných triednych učiteliek uvedených žiakov
 3. činnosť Školského klubu detí zabezpečená prezenčnou formou v 2 oddeleniach v budove Základne školy, Súľov-Hradná 64 bez obmedzení za prísneho dodržiavania hygienických pravidiel a podľa pokynov poverených zamestnancov Školského klubu detí
 4. vzdelávanie žiakov 5., 6. a 7. ročníka Základnej školy zabezpečené dištančnou formou (bez dennej dochádzky do školy) podľa pokynov a informácií poskytnutých triednymi učiteľkami a príslušnými vyučujúcimi
 5. vzdelávanie žiakov 8. a 9. ročníka Základnej školy zabezpečené prezenčnou formou  v budove Základnej školy  Súľov-Hradná 64 bez obmedzení, za prísneho dodržiavania hygienických pravidiel a podľa pokynov zástupkyne riaditeľa školy pre ZŠ a príslušných triednych učiteliek uvedených žiakov.

DÔLEŽITÉ:

Žiaci 8. a 9. ročníka Základnej školy musia pri príchode do školy 26.04. 2021 doniesť a preukázať sa:

 • kópiou potvrdenia o negatívnych výsledkoch RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 (nie starším ako 7 dní), alebo kópiou potvrdenia negatívnych výsledkov antigénového testu na ochorenie COVID-19 certifikovaného na území Európskej únie (nie starším ako 7 dní), alebo kópiou potvrdenia negatívnych výsledkov kloktacieho testu na ochorenie COVID-19 certifikovaného na území Európskej únie (nie starším ako 7 dní), alebo kópiou dokladu o prekonaní ochorenia COVID-19

 • kópiou potvrdenia o negatívnych výsledkoch RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 (nie starším ako 7 dní), alebo kópiou potvrdenia negatívnych výsledkov antigénového testu na ochorenie COVID-19 certifikovaného na území Európskej únie (nie starším ako 7 dní), alebo kópiou potvrdenia negatívnych výsledkov iného testu na ochorenie COVID-19 certifikovaného na území Európskej únie (nie starším ako 7 dní), alebo kópiou dokladu o prekonaní ochorenia COVID-19 jedného z rodičov / zo zákonných zástupcov

 • originálom Čestného vyhlásenia, ktorého vzor je uverejnený na: https://www.minedu.sk/data/att/19256.docx.

 

O prípadných zmenách v spôsobe vzdelávania žiakov Základnej školy a detí Materskej školy a činnosti Školského klubu detí Vás budeme priebežne informovať, preto odporúčame pravidelne sledovať túto webovú stránku.

Testovanie žiakov 8. a 9. ročníka 23.04. 2021

22.04.2021, riaditeľ školy, zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ

 

Dôležitý OZNAM PRE ŽIAKOV 8.a 9. ročníka ZÁKLADNEJ ŠKOLY A DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

V súlade s príslušnými ustanoveniami legislatívnych noriem, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a usmerneniami Ministerstvami školstva, vedy, výskumu a športu SR uvedených na webovej stránke ministerstva:

https://www.minedu.sk/26973-sk/mapa-covid-skolsky-automat/

oznamujeme žiakom 8 a 9. ročníka našej Základnej školy a ich rodičom / zákonným zástupcom, že ich testovanie kloktacími testami sa uskutoční:

 1. žiaci bývajúci v obci Jablonové:
 • miesto testovania: priestory Kultúrneho domu v Jablonovom
 • dátum a čas: v piatok 23.04. 2021 od 08:00 h do 08:30 hod.
 • dozor a administratíva: Mgr. Gabriela Rosová a Mgr. Mariana Kalabusová
 1. žiaci bývajúci v obci Súľov-Hradná:
 • miesto testovania: priestory Kultúrneho domu v Súľove
 • dátum a čas: v piatok 23.04. 2021 od 08:00 h do 08:30 hod.
 • dozor a administratíva: Mgr. Petra Novosadová a Mgr. Monika Škuláňová

 

Organizačné pokyny pre žiakov a ich rodičov / zákonných zástupcov:

 1. V rámci prípravy na testovanie odporúčame, aby si žiaci pozreli inštruktážne video o testovaní kloktaním uverejnené na webovej stránke ministerstva - link: https://youtu.be/Q8_P2eTy8tE.
 2. Žiaka na testovanie nie je potrebné sprevádzať, na testovanie môže prísť sám.
 3. Riadiť sa ďalšími pokynmi zaslanými triednymi učiteľkami prostredníctvom e-mailu.

 

V prípade záujmu získať podrobnejšie informácie o testovaní kloktacími testami odporúčame link ministerstva: https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/.

O prípadných zmenách Vás budeme priebežne informovať, preto odporúčame pravidelne sledovať túto webovú stránku.

 

I počas dištančného vzdelávania sa naši žiaci zapájajú do matematických súťaží a úspešne reprezentujú svoju školu.

okresnom kole matematickej olympiády sa umiestnili takto:

kategória Z5: 1.miesto David Bezdeda

kategória Z7 : 1. miesto Zuzana Backová

                         1.miesto Michaela Piačková

kategória Z9: 1.miesto Romana Čičková

                        1.miesto Alexander Sakala

 

Žiačka 9.ročníka Romana Čičková je aj úspešnou riešiteľkou krajského kola matematickej olympiády.

 

Sme radi, že aj počas obdobia náročného dištančného vyučovania nestratili chuť a nadšenie pre matematiku.

Srdečne všetkým blahoželáme a deviatakom prajeme veľa šťastia na prijímacích pohovoroch smiley

16.04.2021, riaditeľ školy, zástupkyne riaditeľa školy pre ZŠ, ŠKD a MŠ

OZNAM PRE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY A DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

V súlade s príslušnými ustanoveniami legislatívnych noriem, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a usmerneniami Ministerstvami školstva, vedy, výskumu a športu SR uvedených na webovej stránke ministerstva:

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-12-4-2021/

https://www.minedu.sk/rozhodnutia-a-usmernenia-v-case-covid-19/

https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/

oznamujeme žiakom Základnej školy, deťom Materskej školy a ich rodičom / zákonným zástupcom,

že v období od 19.04.2021 bude:  

 1. vzdelávanie detí v Materskej škole zabezpečené prezenčnou formou v 2 triedach v Elokovanom pracovisku Jablonové 118 a v 1 triede v Elokovanom pracovisku Súľov-Hradná 114 bez obmedzení, za prísneho dodržiavania hygienických pravidiel a podľa pokynov zástupkyne riaditeľa školy pre MŠ a príslušných triednych učiteliek MŠ
 2. vzdelávanie žiakov 1. stupňa Základnej školy zabezpečené prezenčnou formou  v budove Základnej školy  Súľov-Hradná 64 bez obmedzení, za prísneho dodržiavania hygienických pravidiel a podľa pokynov zástupkyne riaditeľa školy pre ZŠ a príslušných triednych učiteliek uvedených žiakov
 3. činnosť Školského klubu detí zabezpečená prezenčnou formou v 2 oddeleniach v budove Základne školy, Súľov-Hradná 64 bez obmedzení za prísneho dodržiavania hygienických pravidiel a podľa pokynov poverených zamestnancov Školského klubu detí
 4. vzdelávanie žiakov 5., 6. a 7. ročníka Základnej školy zabezpečené dištančnou formou (bez dennej dochádzky do školy) podľa pokynov a informácií poskytnutých triednymi učiteľkami a príslušnými vyučujúcimi
 5. vzdelávanie žiakov 8. a 9. ročníka Základnej školy zabezpečené prezenčnou formou  v budove Základnej školy  Súľov-Hradná 64 bez obmedzení, za prísneho dodržiavania hygienických pravidiel a podľa pokynov zástupkyne riaditeľa školy pre ZŠ a príslušných triednych učiteliek uvedených žiakov.

DÔLEŽITÉ:

Žiaci 8. a 9. ročníka Základnej školy musia pri príchode do školy 19.04.2021 doniesť a preukázať sa:

 • kópiou potvrdenia o negatívnych výsledkoch RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 (nie starším ako 7 dní), alebo kópiou potvrdenia negatívnych výsledkov antigénového testu na ochorenie COVID-19 certifikovaného na území Európskej únie (nie starším ako 7 dní), alebo kópiou potvrdenia negatívnych výsledkov kloktacieho testu na ochorenie COVID-19 certifikovaného na území Európskej únie (nie starším ako 7 dní), alebo kópiou dokladu o prekonaní ochorenia COVID-19

 • kópiou potvrdenia o negatívnych výsledkoch RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 (nie starším ako 7 dní), alebo kópiou potvrdenia negatívnych výsledkov antigénového testu na ochorenie COVID-19 certifikovaného na území Európskej únie (nie starším ako 7 dní), alebo kópiou potvrdenia negatívnych výsledkov iného testu na ochorenie COVID-19 certifikovaného na území Európskej únie (nie starším ako 7 dní), alebo kópiou dokladu o prekonaní ochorenia COVID-19 jedného z rodičov / zo zákonných zástupcov

 • originálom Čestného vyhlásenia, ktorého vzor je uverejnený na: https://www.minedu.sk/data/att/19256.docx.

 

O prípadných zmenách v spôsobe vzdelávania žiakov Základnej školy a detí Materskej školy a činnosti Školského klubu detí Vás budeme priebežne informovať, preto odporúčame pravidelne sledovať túto webovú stránku.

Testovanie žiakov 8. a 9. ročníka 16.04.2021

15.04.2021, riaditeľ školy, zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ

 

Dôležitý OZNAM PRE ŽIAKOV 8.a 9. ročníka ZÁKLADNEJ ŠKOLY A DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

V súlade s príslušnými ustanoveniami legislatívnych noriem, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a usmerneniami Ministerstvami školstva, vedy, výskumu a športu SR uvedených na webovej stránke ministerstva:

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-12-4-2021/

https://www.minedu.sk/rozhodnutia-a-usmernenia-v-case-covid-19/

https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/

oznamujeme žiakom 8 a 9. ročníka našej Základnej školy a ich rodičom / zákonným zástupcom, že ich testovanie kloktacími testami sa uskutoční:

 1. žiaci bývajúci v obci Jablonové:
 • miesto testovania: priestory Kultúrneho domu v Jablonovom
 • dátum a čas: v piatok 16.04.2021 od 09:00 h do 10:00 hod.
 • dozor a administratíva: Mgr. Gabriela Rosová
 1. žiaci bývajúci v obci Súľov-Hradná:
 • miesto testovania: priestory Kultúrneho domu v Súľove
 • dátum a čas: v piatok 16.04.2021 od 10:00 h do 11:00 hod.
 • dozor a administratíva: Mgr. Petra Novosadová.

 

Organizačné pokyny pre žiakov a ich rodičov / zákonných zástupcov:

 1. V rámci prípravy na testovanie odporúčame, aby si žiaci pozreli inštruktážne video o testovaní kloktaním uverejnené na webovej stránke ministerstva - link: https://youtu.be/Q8_P2eTy8tE.
 2. Žiaka na testovanie nie je potrebné sprevádzať, na testovanie môže prísť sám.
 3. Riadiť sa ďalšími pokynmi zaslanými triednymi učiteľkami prostredníctvom e-mailu.

 

V prípade záujmu získať podrobnejšie informácie o testovaní kloktacími testami odporúčame link ministerstva: https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/.

O prípadných zmenách Vás budeme priebežne informovať, preto odporúčame pravidelne sledovať túto webovú stránku.

Začal sa školský rok 2020/2021 a všetci sme sa potešili, že sa opäť stretáme v škole, aj keď za určitých epidemiologických opatrení. Skončil september. Nikto z nás však netušil, že od 26. októbra 2020 ostanú triedy 2. stupňa zívať prázdnotou.  Každý pondelok v novom týždni bol pre nás všetkých – rodičov, zamestnancov školy, ale aj žiakov z 1. stupňa výzvou, či sa opäť stretneme v triede a budeme nadobúdať nové poznatky so svojimi spolužiakmi, pani učiteľkami a vychovávateľkami. Do Vianoc sme to ako tak zvládli. Nielen to vzdelávanie, ale aj aktivity, ktoré sme mohli za prísnych opatrení vykonať. A ktoré to boli? V krátkosti Vám ich zhrnieme. 

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy, prajeme Vám príjemné čítanie.

 

ŠKOLSKÝ SPRAVODAJ 2

 riaditeľ školy, zástupkyne riaditeľa školy pre ZŠ, ŠKD a MŠ

OZNAM PRE ŽIAKOV ZÁKADNEJ ŠKOLY, DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

 

Oznamujeme rodičom / zákonným zástupcom detí Materskej školy a žiakom Základnej školy, že na základe platného  rozhodnutia  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a uznesenia vlády SR  z dňa 05.02. 2021 sa upravuje  pre základné školy, niektoré školské zariadenia (školské kluby detí, základné umelecké školy) a materské školy organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre školský rok 2020/2021 od 08.02. 2021.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo materiál  „Návrat do škôl 2021“   uverejnený na:  https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/

 

Oznamujeme žiakom Základnej školy, deťom Materskej školy a ich rodičom / zákonným zástupcom,

že v období od 08.02. 2021 bude:  

                1.  vzdelávanie v Materskej škole zabezpečené prezenčnou formou v 2 triedach v Elokovanom pracovisku Jablonové 118 a v 1 triede v Elokovanom pracovisku Súľov-Hradná 114.  Podrobnosti o podmienkach vzdelávania zašle dotknutým rodičom / zákonným zástupcom na e-mail zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ,

            2.  vzdelávanie žiakov 1. stupňa Základnej školy zabezpečené prezenčnou formou  v budove Základnej školy  Súľov - Hradná 64, podľa pokynov a informácií poskytnutých triednymi učiteľkami  rodičom / zákonným zástupcom,

            3.  činnosť Školského klubu detí zabezpečená prezenčnou formou v 2 oddeleniach v budove Základnej školy, Súľov -Hradná 64  pre žiakov, ktorí navštevujú  Školský klub detí,

            4.  vzdelávanie žiakov 5. – 9. ročníka Základnej školy zabezpečené  naďalej dištančnou formou (bez dennej dochádzky do školy) podľa pokynov a informácií poskytnutých triednymi učiteľkami a príslušnými vyučujúcimi.

 

Pri prezenčnej forme vzdelávania a pri povolenej prevádzke v Materskej škole, v Základnej škole a v Školskom klube detí je podmienka  pretestovania sa zamestnancov školy a zákonných zástupcov detí / žiakov .

 Na základe vydanej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sa stanovuje oprávnenie pre prevádzkovateľa školy a školského zariadenia , že pri vstupe do prevádzky  poverený zamestnanec  overuje  splnenie podmienky formou požadovania predloženia príslušného dokladu:

 •  Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov, uverejnený:   https://www.minedu.sk/data/att/18659.docx
 • Kópiu potvrdenia o negatívnych výsledkoch RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenia negatívnych výsledkov antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie, nie staršie ako 7 dní
 • Kópiu dokladu o prekonaní ochorenia COVID-19
 • Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase,  uverejnený:   https://www.minedu.sk/data/att/18660.docx

 

O prípadných ďalších zmenách v spôsobe vzdelávania žiakov Základnej školy, detí Materskej školy a činnosti Školského klubu detí Vás budeme priebežne informovať.