17. jún 2020, riaditeľ školy, zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ, zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ, vedúce  PK a MZ, vedúca ŠKD a vedúca ŠJ

DÔLEŽITÝ OZNAM PRE RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ŽIAKOV ZÁKADNEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

Na základe Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 28.05.2020 číslo: 2020/12033:2-A2110 v znení Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 09.06.2020 číslo: 2020/12614:1-A2110 a Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 16.06.2020 číslo: 2020/12836:1-A2110 (ďalej aj len „Rozhodnutie ministra“)*/, Rozhodnutia obce Súľov-Hradná číslo COVID-19/2020-05-26 a na základe výsledkov prieskumu záujmu zákonných zástupcov o umiestnenie dieťaťa do materskej školy a žiaka do základnej školy a školského klubu detí od 22.06.2020

oznamujeme rodičom / zákonným zástupcom detí Materskej školy, žiakom našej Základnej školy a ich rodičom / zákonným zástupcom, že:

  1. organizácia výchovy a vzdelávania detí Materskej školy zostáva od 22.06.2020 nezmenená.

Žiadame rodičov / zákonných zástupcov detí, ktoré budú navštevovať Materskú školu od 15.06.2020, aby sa riadili pokynmi a odporúčaniami uvedenými v dokumente vydanom k 15.06.2020.

  1. organizácia výchovy a vzdelávania žiakov 1. až 9. ročníka (vrátane žiakov so ŠVVP) a činnosť Školského klubu detí  bude od 22.06.2020 realizovaná podľa dokumentu Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej škole a v Školskom klube detí od 22.06.2020.

Žiadame rodičov / zákonných zástupcov žiakov 1. až 9. ročníka Základnej školy, ktorí budú navštevovať Základnú školu od 22.06.2020, aby sa riadili pokynmi a odporúčaniami uvedenými v tomto dokumente.

DÔLEŽITÉ: UPOZORŇUJEME RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV 1. AŽ 9. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA POVINNOSŤ PREDLOŽIŤ PRI PRVOM NÁSTUPE ŽIAKA DO ZŠ (prípadne sám žiak), alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako tri dni PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie PODĽA VZORU, ktorý si môžete stiahnuť TU.

O prípadných zmenách v spôsobe edukácie detí Materskej školy a žiakov Základnej školy v našich podmienkach, Vás budeme informovať.

* Celé znenie Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 16.06.2020 číslo: 2020/12836:1-A2110 je uverejnené na: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-materske-skoly-zakladne-skoly-stredne-skoly-a-skolske-zariadenia-k-22-6-2020/.