december 2020, riaditeľ školy, zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ

Na základe výsledkov testovania žiakov 5. až 9. ročníka a ich rodičov / zákonných zástupcov a zamestnancov Základnej školy na COVID-19 11.12.2020

oznamujeme žiakom Základnej školy, deťom Materskej školy a ich rodičom / zákonným zástupcom,

že od 14.12.2020 bude vzdelávanie:  

 1. detí Materskej školy zabezpečené bezo zmien
 2. žiakov Základnej školy - I. stupeň (žiaci 1. až 4. ročníka) zabezpečené bezo zmien podľa platného rozvrhu, dennou dochádzkou do školy
 3. žiakov navštevujúcich Školský klub detí zabezpečené bezo zmien
 4. žiakov Základnej školy - II. stupeň (žiaci 5. až 9. ročníka) zabezpečené:
 • prezenčnou formou (s dennou dochádzkou do školy) žiakov, ktorí sa pri nástupe do školy preukážu kópiou certifikátu o negatívnom výsledku testu na COVID-19 za seba i za jedného zo svojich rodičov / zákonným zástupcov alebo doklad potvrdzujúci oprávnenie pre výnimku (napr. potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o tom, že žiak prekonal ochorenie COVID-19 nie staršie ako 3 mesiace) Čestné vyhlásenie podľa vzoru uvedeného ako bod E. nižšie
 • dištančnou formou (bez dennej dochádzky do školy) žiakov, ktorí nespĺňajú podmienky v zmysle legislatívneho rámca ktorý tvoria:
 1. UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 760/2020 k návrhu podmienok obnovenia prezenčného vyučovania v školách (od 5. ročníka základnej školy a stredných školách) a prevádzky v školských zariadeniach (Celé znenie uznesenia je zverejnené na: https://www.minedu.sk/data/att/18115.pdf)
 2. Rozhodnutie ministra školstva č. 2020/18259:3-A1810 zo 04.12.2020 (Celé znenie rozhodnutia je zverejnené na: https://www.minedu.sk/data/att/18086.pdf)
 3. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl (Celé znenie vyhlášky je zverejnené na: https://www.minedu.sk/data/att/18096.pdf)
 4. Podmienky vstupu do budov (prevádzkových priestorov) školy podľa §1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl (Dokument je prístupný na stiahnutie na: https://www.minedu.sk/data/att/18099.docx)
 5. Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)/ (Dokument je prístupný na stiahnutie na: https://www.minedu.sk/data/att/18091.docx)

O prípadných zmenách v spôsobe vzdelávania žiakov Základnej školy a detí Materskej školy Vás budeme priebežne informovať.