08.01.2021, riaditeľ školy, zástupkyne riaditeľa školy pre ZŠ a MŠ

OZNAM PRE ŽIAKOV ZÁKADNEJ ŠKOLY A DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

Na základe relevantných ustanovení legislatívnych noriem uvedených nižšie a výsledkov záväzného prieskumu záujmu rodičov / zákonných zástupcov detí navštevujúcich Materskú školu

oznamujeme žiakom Základnej školy, deťom Materskej školy a ich rodičom / zákonným zástupcom,

že v období od 11. do 15.01.2021 bude:  

  1. vzdelávanie v Materskej škole zabezpečené prezenčnou formou v 1 triede v Elokovanom pracovisku Jablonové 118 pre deti rodičov / zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce. Podrobnosti o podmienkach vzdelávania zašle dotknutým rodičom / zákonným zástupcom e-mailom zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ
  2. vzdelávanie žiakov Základnej školy zabezpečené dištančnou formou (bez dennej dochádzky do školy) podľa pokynov a informácií poskytnutých triednymi učiteľkami.

Legislatívny rámec organizácie a realizácie edukačného procesu v podmienkach našej školy tvoria:

  1. Rozhodnutie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/9418:1-A1810 z 05.01.2021 - zverejnené 07.01.2021 na: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-5-1-2021-s-ucinnostou-od-11-1-2021/
  2. Rozhodnutie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/9113:1-A1810 zo 04.01.2021 - zverejnené na: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021/
  3. Informácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre materské školy z 03.01.2021  - zverejnená na: https://www.minedu.sk/informacia-pre-materske-skoly/
  4. Plán na návrat detí a žiakov do škôl - zverejnené na: https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/
  5. Manuál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre Návrat do škôl 2021 - aktualizovaný 30.12.2020 a zverejnený na: https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021/
  6. COVID AUTOMAT - zverejnený na: https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/

O prípadných zmenách v spôsobe vzdelávania žiakov Základnej školy a detí Materskej školy Vás budeme priebežne informovať, preto odporúčame pravidelne sledovať túto webovú stránku.