September 22

                 Vážení rodičia a milí žiaci!

     Slávnostné otvorenie nového školského roka 2022/2023 bude 5. septembra 2022

   v pondelok o 8:15 hod. v KD Súľov. 

 

      Začiatok školského roka pre obidve materské školy začína 5. septembra 2022

v pondelok od 6:30 hod.

 

 

DÔLEŽITÉ PRE RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV ZÁKADNEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

Na základe Sprievodcu školským rokom 2022/2023  (vydanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a účinom od 01.09.2022 uverejnenom na: https://www.minedu.sk/sprievodca-skolskym-rokom/riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Súľov-Hradná 64 (ďalej aj len „škola“) oznamuje:

 1. Začiatok / otvorenie školského roka 2022/2023 v pondelok 05.09.2022
 • Otvorenie školského roku 2022/2023 bude organizovaný hromadne a uskutoční sa:
  • pre žiakov 1. až 9. ročníka  so začiatkom o 08:15 hod. v KD Súľov,
  • žiaci 5. až 9. ročníka po oficiálnom ukončení programu odchádzajú domov,
  • žiaci 2. až 4. ročníka, ktorí budú odchádzať najbližším spojovým autobusom, môžu počkať so svojimi triednymi učiteľkami v budove ZŠ,
  • žiaci 1. ročníka so svojimi zákonnými zástupcami pôjdu spoločne s triednou učiteľkou 1. ročníka do budovy ZŚ 
 • Činnosť Školského klubu detí ani výdaj stravy v Školskej jedálni v tento deň nebude!
 • Dôležité: Upozorňujeme rodičov / zákonných zástupcov žiakov ZŠ na povinnosť
  • predložiť Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa/žiaka podľa vzoru, ktorý je možné stiahnuť TU. 
  • Zápisný lístok  stravníka pre bežné stravovanie na školský rok 2022/2023 - Jablonové, ktorý je možné stiahnuť TU.
  • Zápisný lístok  stravníka pre bežné stravovanie na školský rok 2022/2023 - Súľov, ktorý je možné stiahnuť TU.

  2. Organizácia výchovy a vzdelávania v ZŠ a ŠKD od 06.09.2022

 • Bude realizovaná podľa Rozvrhu hodín a pokynov triednych učiteliek, ktoré žiaci dostanú 05.09.2022 a pokynov zamestnancov v Školskom klube detí.