december 2020, riaditeľ školy, zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ

Na základe výsledkov testovania žiakov 5. až 9. ročníka a ich rodičov / zákonných zástupcov a zamestnancov Základnej školy na COVID-19 11.12.2020

oznamujeme žiakom Základnej školy, deťom Materskej školy a ich rodičom / zákonným zástupcom,

že od 14.12.2020 bude vzdelávanie:  

 1. detí Materskej školy zabezpečené bezo zmien
 2. žiakov Základnej školy - I. stupeň (žiaci 1. až 4. ročníka) zabezpečené bezo zmien podľa platného rozvrhu, dennou dochádzkou do školy
 3. žiakov navštevujúcich Školský klub detí zabezpečené bezo zmien
 4. žiakov Základnej školy - II. stupeň (žiaci 5. až 9. ročníka) zabezpečené:
 • prezenčnou formou (s dennou dochádzkou do školy) žiakov, ktorí sa pri nástupe do školy preukážu kópiou certifikátu o negatívnom výsledku testu na COVID-19 za seba i za jedného zo svojich rodičov / zákonným zástupcov alebo doklad potvrdzujúci oprávnenie pre výnimku (napr. potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o tom, že žiak prekonal ochorenie COVID-19 nie staršie ako 3 mesiace) Čestné vyhlásenie podľa vzoru uvedeného ako bod E. nižšie
 • dištančnou formou (bez dennej dochádzky do školy) žiakov, ktorí nespĺňajú podmienky v zmysle legislatívneho rámca ktorý tvoria:
 1. UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 760/2020 k návrhu podmienok obnovenia prezenčného vyučovania v školách (od 5. ročníka základnej školy a stredných školách) a prevádzky v školských zariadeniach (Celé znenie uznesenia je zverejnené na: https://www.minedu.sk/data/att/18115.pdf)
 2. Rozhodnutie ministra školstva č. 2020/18259:3-A1810 zo 04.12.2020 (Celé znenie rozhodnutia je zverejnené na: https://www.minedu.sk/data/att/18086.pdf)
 3. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl (Celé znenie vyhlášky je zverejnené na: https://www.minedu.sk/data/att/18096.pdf)
 4. Podmienky vstupu do budov (prevádzkových priestorov) školy podľa §1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl (Dokument je prístupný na stiahnutie na: https://www.minedu.sk/data/att/18099.docx)
 5. Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)/ (Dokument je prístupný na stiahnutie na: https://www.minedu.sk/data/att/18091.docx)

O prípadných zmenách v spôsobe vzdelávania žiakov Základnej školy a detí Materskej školy Vás budeme priebežne informovať.

Obec Súľov-Hradná, ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Súľov-Hradná, v súlade s Rozhodnutím ministra školstva č. 2020/18259:3-A1810 zo 04.12.2020* rozhodla o obnovení školského vyučovania v základných školách v piatom až deviatom ročníku od 14.12.2020.

Podľa Manuálu pre zriaďovateľov škôl, riaditeľov škôl a zamestnancov zabezpečujúcich testovanie žiakov, rodičov, učiteľov a zamestnancov škôl antigénovými testami za účelom návratu žiakov do školských lavíc je vstup do školy povolený len žiakom 5. až 9. ročníka Základnej školy s negatívnym testom za predpokladu, že bol negatívne testovaný aj jeho jeden rodič / zákonný zástupca nie starším ako 7 kalendárnych dní.

Obec Súľov-Hradná ďalej oznamuje, že na základe výsledkov prieskumu záujmu rodičov / zákonných zástupcov žiakov 5. až 9. ročníka Základnej školy a ich návrat do školských lavíc a v spolupráci s obcou Jablonové a Základnou školou pre o testovanie antigénovými testami zriaďuje mobilné odborné miesta:

 • vo vstupných priestoroch budovy Základnej školy v Súľove
 • v Kultúrnom dome v Jablonovom.

Žiaci 5. až 9. ročníka Základnej školy a ich rodičia / zákonní zástupcovia sa budú môcť na týchto odberných miestach otestovať v piatok 11.12.2020 v čase od 12:00 hod. do 18:00 hod. s prestávkou od 16:00 hod. do 16:20 hod.

Úplné znenie Rozhodnutia ministra školstva č. 2020/18259:3-A1810 zo 04.12.2020 je uverejnené na: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-12-2020-s-ucinnostou-od-7-12-2020/.

** Úplné znenie Manuálu pre zriaďovateľov škôl, riaditeľov škôl a zamestnancov zabezpečujúcich testovanie žiakov, rodičov, učiteľov a zamestnancov škôl antigénovými testami za účelom návratu žiakov do školských lavíc je tu: Manuál k testovaniu.

O ďalšom postupe vás budeme informovaťv najbližších dňoch.

08.11.2020, riaditeľ školy, zástupkyne riaditeľa školy pre ZŠ a MŠ

DÔLEŽITÝ OZNAM PRE RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY A NÁVŠTEVNÍKOV ŠKOLY!

Oznamujeme rodičom / zákonným zástupcom detí Materskej školy a žiakov Základnej školy a návštevníkom školy, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo dňa 08.11.2020 Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam v územných obvodoch okresov podieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“, ktoré v spojení s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/18259:1-A1810 upravuje podmienky a opatrenia zabezpečenia plynulej prevádzky našej organizácie od 09.11.2020 do 15.11.2020 a aktualizuje tlačivá, ktoré je povinný predkladať rodič / zákonným zástupca dieťaťa Materskej školy a žiaka Základnej školy a návštevník školy.

Na základe citovaného usmernenia ŽIADAME RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY A NÁVŠTEVNÍKOV ŠKOLY, ABY DôSLEDNE DODRŽIAVALI VŠETKY POKYNY UVEDENÉ V TÝCHTO DOKUMENTOCH A RIADILI SA NIMI.

O prípadných ďalších zmenách usmerňujúcich prevádzku školy Vás budeme priebežne informovať.

02.11.2020, riaditeľ školy, zástupkyne riaditeľa školy pre ZŠ a MŠ

DÔLEŽITÝ OZNAM PRE RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY A NÁVŠTEVNÍKOV ŠKOLY!

Oznamujeme rodičom / zákonným zástupcom detí Materskej školy a žiakov Základnej školy a návštevníkom školy, že minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydal dňa 02.11.2020 Rozhodnutie č. 2020/18259:1-A1810, ktoré spolu s Usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ zo dňa 01.11.2020 a ich prílohami upravuje podmienky a opatrenia zabezpečenia plynulej prevádzky našej organizácie od 03.11.2020.

Na základe uvedených dokumentov ŽIADAME RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY A NÁVŠTEVNÍKOV ŠKOLY, ABY DÔSLEDNE DODRŽIAVALI VŠETKY POKYNY UVEDENÉ V TÝCHTO DOKUMENTOCH A RIADILI SA NIMI!

 

 

O prípadných ďalších zmenách usmerňujúcich prevádzku školy Vás budeme priebežne informovať.

28.10.2020, riaditeľ školy, zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ

DÔLEŽITÝ OZNAM PRE RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY!

Oznamujeme rodičom / zákonným zástupcom detí Materskej školy, že  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 27.10.2020 v popoludňajších hodinách uverejnilo na svojej webovej stránke Usmernenie k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 (Bližšie viď https://www.minedu.sk/usmernenie-k-postupu-ms-a-zs-27-10-2020/), na základe ktorého citujeme: „Materské školy budú počas jesenných školských prázdnin, tak ako aj doposiaľ, v prevádzke v závislosti od aktuálnych potrieb zákonných zástupcov detí, prednostne tých, ktorí sa aktívne zúčastnia na zabezpečení plošného testovania obyvateľov.“ – koniec citátu

Na základe citovaného usmernenia náš oznam, označený ako JESENNÉ PRÁZDNINY V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021; uverejnený na našom webe 27.10.2020:

 • opravujeme – rušíme časti týkajúce sa Materskej školy
 • časti týkajúce sa Základnej školy ostávajú v platnosti.

Prosíme rodičov / zákonných zástupcov detí Materskej školy, aby sa vzhľadom na neustále meniace sa podmienky vzdelávania detí Materskej školy riadili pokynmi príslušných zamestnancov Materskej školy a pokiaľ to bude možné, bezodkladne s nimi komunikovali.

O prípadných zmenách v spôsobe vzdelávania žiakov Základnej školy a detí Materskej školy Vás budeme priebežne informovať.

* Úplné znenie Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 je uverejnené na: https://www.minedu.sk/data/att/17732.pdf.