máj 2020, riaditeľ školy, zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ, vedúce  PK a MZ

DÔLEŽITÝ OZNAM PRE ŽIAKOV ZÁKADNEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

Na základe Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 28.04.2020*

oznamujeme žiakom našej Základnej školy a ich rodičom / zákonným zástupcom,

že VZDELÁVANIE ŽIAKOV NAŠEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY BUDE OD 01.05.2020 REALIZOVANÉ NA ZÁKLADE:

 1. Hlavné vzdelávacie oblasti (HVO) podľa rozvrhov hodín:

Úlohy a aktivity z Hlavných vzdelávacích oblastí budú zasielané (zverejňované) najneskôr do 08.00 hod daného dňa.

Žiaci budú povinní vypracované úlohy zaslať do konca nasledujúceho dňa.

 1. Komplementárne vzdelávacie oblasti (KVO) podľa rozvrhov hodín:
 1. Žiaci so ŠVVP - zasielaním úloh príslušnou vyučujúcou 1 x / týždeň e-mailom na e-mailové adresy týchto žiakov.

 

O prípadných zmenách v spôsobe edukácie žiakov Základnej školy v našich podmienkach, Vás budeme informovať.

 

* Celé znenie Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 28.04.2020 je uverejnené na: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-obsahu-a-organizacii-vzdelavania-ziakov-zakladnych-skol-pocas-mimoriadneho-prerusenia-skolskeho-vyucovania-v-skolach-v-skolskom-roku-20192020-28-4-2020/.

28.04.2020, riaditeľ školy, zástupkyňa riaditeľa školy pre materskú školu

VÁŽENÍ RODIČIA BUDÚCICH ŠKÔLKAROV!

Na základe Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/10610:1-A1030*

Vám oznamujeme,

že ŽIADOSTI NA PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY (na predprimárne vzdelávanie) NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 MÔŽETE PODÁVAŤ OD 30.04.2020 DO 31.05.2020 s tým, že:

 • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí – ak Vám to technické podmienky umožňujú, uprednostníte, prosíme, elektronickú formu komunikácie
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať potvrdenie priložíte dodatočne po skončení mimoriadnej situácie
 • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie vyjadrenie priložíte dodatočne po skončení mimoriadnej situácie.

Na prihlásenie dieťaťa – budúceho škôlkara - na predprimárne vzdelávanie do našej Materskej školy v školskom roku 2020/2021 je postačujúce:

 1. Stiahnuť si do Vášho počítača formulár ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021.
 2. Správne a dôsledne vyplniť všetky požadované údaje a informácie v Žiadosti, túto následne vytlačiť a podpísať.
 3. Podpísanú Žiadosť v čase od 30.04.2020 do 31.05.2020 doručiť jedným z nasledujúcich spôsobov: 
 • zaslať naskenovanú (ideálne vo formáte .pdf) ako prílohu e-mailu na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • zaslať v originálnom  vyhotovení poštou na adresu školy: Základná škola s materskou školou, Súľov-Hradná 64, 013 52 Súľov-Hradná
 • priniesť osobne v originálnom  vyhotovení (Platí len pre rodičov, ktorí nemajú možnosť vyplniť a odoslať Prihlášku e-mailom alebo poštou!). Pre tento spôsob predkladania žiadosti stanovuje riaditeľ školy:   
  • miesto predkladania žiadosti: budova Základnej školy, Súľov-Hradná 64
  • čas predkladania žiadosti: 25.05.2020 od 07.00 hod. do 10.00 hod. alebo 27.05.2020 od 15.00 hod. do 18.00 hod.

O ďalšom postupe pri Prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2020/2021, počas ktorého budeme uplatňovať Podmienky prijímania detí do materskej školy**, Vás budeme informovať po prijatí a spracovaní všetkých Žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2020/2021.

* Rozhodnutie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/10610:1-A1030 je uverejnené na: https://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf.

** Podmienky prijímania detí do materskej školy v školskom roku 2020/2021 sú zverejnené TU.

18.04.2020, Pedagogická rada, riaditeľ školy

VÁŽENÍ RODIČIA A ŽIACI ZÁKLADNEJ ŠKOLY!

Na základe Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020  zo dňa 06.04.2020* a Rozhodnutia Pedagogickej rady našej školy zo dňa 17.04.2020

Vám oznamujeme,

že HODNOTENIE ŽIAKOV V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE BUDEME REALIZOVAŤ:

 • žiaci 1. ročníka – priebežné a záverečné hodnotenie SLOVNOU FORMOU
 • žiaci 2. až 9. ročníka – VÝCHOVY - priebežné SLOVNOU FORMOU a záverečné hodnotenie absovoval / neabsolvoval
 • žiaci 2. až 9. ročníka – OSTATNÉ PREDMETY - priebežné a záverečné hodnotenie KLASIFIKÁCIOU (ZNÁMKAMI).

Podkladmi na hodnotenie žiakov 2. až 9. ročníka formou KLASIFIKÁCIE budú:

 • výsledky (známky) z obdobia od 01.02.2020 do 13.03.2020
 • projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce a pod. spracované žiakmi počas domácej prípravy v čase prerušeného vyučovania v školách (od 16.03.2020 do odvolania).

UPOZORNENIE: Upozorňujeme žiakov a ich rodičov / zákonných zástupcov, že  v prípade, AK ŽIAK BUDE ZANEDBÁVAŤ A NEBUDE PLNIŤ POŽIADAVKY VYUČOVANIA „NA DIAĽKU“ a nebude mať na to objektívne dôvody, môže Pedagogická rada školy rozhodnúť o JEHO KOMISIONÁLNOM PRESKÚŠANÍ, pričom výstupom z neho môže byť aj HODNOTENIE (známka) NEDOSTATOČNÝ.

* Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 je uverejnené na: https://www.minedu.sk/usmernenie-na-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol-zo-6-aprila-2020/.

O prípadných zmenách dotýkajúcich sa Hodnotenia  žiakov našej Základnej školy v čase mimoriadnej situácie Vás budeme informovať.

Vážení rodičia a priatelia školy,

blíži sa termín ( do 27.4.2020), kedy môžete našej škole venovať 2 % Vašich daní. 

Z dôvodu mimoriadnej situácie Vás prosíme, aby ste vyplnili tlačivo VYHLÁSENIE, ktoré nájdete tu files/Vyhlasenie-o-ZD-2019_editovatelne.pdf

podpísali ho a priložili ďalšie tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.  Obidve tlačivá nechajte na Obecnom úrade v Jablonovom, alebo v Súľove

(pracovníci OÚ nám ich odovzdajú). V prípade nejasností nás kontaktujte na čísle 0903 131 222.

09.04.2020, RNDr. Ján Mekiňa

VÁŽENÍ RODIČIA BUDÚCICH PRVÁČIKOV!

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia obce Súľov-Hradná č. 1/2020* a v súlade s Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/10610:1-A1030**, Vám oznamujeme, že ZÁPIS PRVÁKOV DO NAŠEJ ŠKOLY SA TENTO ROK z dôvodu mimoriadnej situácie NEUSKUTOČNÍ TRADIČNÝM SPÔSOBOM, aký poznáte – stretnutie rodičov, pedagógov a budúcich prváčikov v budove školy.

Na zapísanie dieťaťa – prváčika - do našej školy na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2020/2021 je postačujúce:

 1. Stiahnuť si do Vášho počítača formulár PRIHLÁŠKA DIEŤAŤA NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021.
 2. Správne a dôsledne vyplniť všetky požadované údaje a informácie v Prihláške a v jej prílohe, obe následne vytlačiť a podpísať.
 3. Podpísanú Prihlášku s prílohou zaslať od 15. do 30.04.2020:
 • naskenované (ideálne vo formáte .pdf) ako prílohu e-mailu na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • v originálnom  vyhotovení poštou na adresu školy (Základná škola s materskou školou, Súľov-Hradná 64, 013 52 Súľov-Hradná)
 • v originálnom  vyhotovení osobne (Len pre rodičov, ktorí nemajú možnosť vyplniť a odoslať Prihlášku e-mailom alebo poštou!). Pre tento spôsob zápisu stanovuje obec Súľov-Hradná:    
  • miesto zápisu: budova Základnej školy, Súľov-Hradná 64
  • čas zápisu: 20.04.2020 od 08.00 hod. do 12.00 hod. alebo 22.04.2020 od 14.00 hod. do 18.00 hod.
 1. Rodičia / zákonní zástupcovia dieťaťa, ktorí BUDÚ ŽIADAŤ O ODLOŽENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY, vyplnia Prihlášku a túto skutočnosť uvedú jej časti „Údaje o fyzickom a duševnom zdraví a mentálnej úrovni dieťaťa - Budete žiadať odklad povinnej školskej dochádzky?“.

O ďalšom postupe pri Zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2020/2021 Vás budeme informovať po prijatí a spracovaní všetkých Prihlášok na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2020/2021.

*Všeobecne záväzné nariadenie obce Súľov-Hradná č. 1/2020

**Rozhodnutie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/10610:1-A1030 je uverejnené na: https://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf.

02.04.2020, RNDr. Ján Mekiňa

VÁŽENÍ RODIČIA!

Na základe Rozhodnutia obce Súľov-Hradná číslo COVID-19/2020-04-01* a v súlade s odporúčaniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k „Poplatkom MŠ, ZUŠ, CVČ, ŠKD, ŠJ“ uverejnenými na jeho webovom sídle Vám oznamujeme, že s účinnosťou od 01.04.2020 až do odvolania NEBUDETE UHRÁDZAŤ POPLATKY ZA:

 • Materskú školu
 • Školský klub detí
 • Školskú jedáleň.

*Rozhodnutie obce Súľov-Hradná číslo COVID-19/2020-04-01 je uverejnené na: https://sulov-hradna.sk/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-01-Rozhodnutie.pdf

**Odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k „Poplatkom MŠ, ZUŠ, CVČ, ŠKD, ŠJ“ sú  uverejnené na: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/poplatky/.

O prípadných zmenách dotýkajúcich sa úhrady poplatkov za Materskú školu, Školský klub a Školskú jedáleň Vás budeme informovať.