01.04.2020, RNDr. Ján Mekiňa, Mgr. Iveta Maceková, Jarmila Csefalvayová

Vážení rodičia detí Materskej školy a žiakov navštevujúcich Školský klub detí!

V súlade s odporúčaniami uvedenými v Rozhodnutí Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/10610:1-A1030 (Úplné znenie viď: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-preruseni-vyucovania-od-30-marca-2020-a-urceni-terminov-v-ramci-organizacie-skolskeho-roka/), bude edukácia detí Materskej školy a žiakov navštevujúcich Školský klub detí  v podmienkach našej školy v období od 01.04.2020 zabezpečovaná:

 • v prípade detí Materskej školy denným zverejňovaním aktivít a námetov na edukačnú činnosť ich učiteľkami podľa zaradenia dieťaťa do príslušnej triedy (Sovičky, Hviezdičky, Slniečka) na internetovej stránke školy v časti Materská škola – Trieda (Sovičky, Hviezdičky, Slniečka) - Odporúčané aktivity od 01.04.2020 a v prípade záujmu aj zasielaním úloh e-mailom na e-mailové adresy rodičov detí týmito vyučujúcimi
 • v prípade žiakov navštevujúcich Školský klub detí zverejňovaním aktivít a námetov na edukačnú činnosť vychovávateľkou Školského klubu detí na internetovej stránke školy v časti ŠKD - ŠKD.

Poznamenávame, že aktivity a námety na edukačnú činnosť zverejňované pedagogickými zamestnancami Materskej školy a Školského klubu detí majú odporúčací charakter a majú slúžiť rodičom detí a žiakov ako pomôcky a námety na aktivity s deťmi a žiakmi v domácom prostredí. Realizovať zverejňované aktivity a námety odporúčame najmä rodičom predškolákov.

27.03.2020, RNDr. Ján Mekiňa

Vážení rodičia a milí žiaci!

V súlade s Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/10610:1-A1030 (Úplné znenie viď: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-preruseni-vyucovania-od-30-marca-2020-a-urceni-terminov-v-ramci-organizacie-skolskeho-roka/), považujeme aj naďalej za nutné zdôrazniť, že uvedené obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ale ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19.

V súlade s odporúčaniami vo vyššie uvedenom Rozhodnutí bude vzdelávanie žiakov v podmienkach našej školy v uvedenom období aj naďalej zabezpečované:

 • v prípade žiakov ročníkov 1., 2., 3. a 4. denným zasielaním úloh triednymi učiteľkami e-mailom na e-mailové adresy rodičov týchto žiakov
 • v prípade žiakov ročníkov 5., 6., 7., 8. a 9. denným zverejňovaním úloh príslušnými vyučujúcimi (spravidla podľa aktuálneho rozvrhu hodín) na internetovej stránke školy v časti Základná škola – Domáce úlohy zasielaním úloh príslušnými vyučujúcimi e-mailom na e-mailové adresy týchto žiakov
 • v prípade žiakov so ŠVVP zasielaním úloh príslušnou vyučujúcou (podľa aktuálneho rozvrhu hodín) e-mailom na e-mailové adresy týchto žiakov.

Zároveň žiadame rodičov o porozumenie, trpezlivosť a priebežnú kontrolu vypracovania zadaných úloh a učebných materiálov!

27.03.2020, RNDr. Ján Mekiňa

Vážení rodičia a milí žiaci!

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydal 26.03.2020 Rozhodnutie č. 2020/10610:1-A1030*, ktorým:

 • mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; uvedené sa v podmienkach našej školy týka Základnej školy a Materskej školy
 • mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania; uvedené sa v podmienkach našej školy týka Školského klubu detí a zariadení školského stravovania
 • určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2019/2020 takto:
  1. žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (do Materskej školy) na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že:
   • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí
   • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať
   • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Podrobnosti upravujúce postup našej školy pri organizácii prijímania detí do Materskej školy zverejníme v samostatnom Oznámení. 

 1. zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020; konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že:
  • zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí
  • overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania
  • zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020
  • ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

Podrobnosti upravujúce postup našej školy a jej zriaďovateľa pri organizácii zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky zverejníme v samostatnom Oznámení.

 1. prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať.
 2. ruší v školskom roku 2019/2020 vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl

*Poznámka: Úplné znenie Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/10610:1-A1030 si môžete pozrieť na: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-preruseni-vyucovania-od-30-marca-2020-a-urceni-terminov-v-ramci-organizacie-skolskeho-roka/

Aktualizované 17.03.2020

Vážení rodičia a milí žiaci!

V nadväznosti na ďalšie opatrenia prijaté Ústredným krízovým štábom SR a ministerky školstva, vedy, výskumu a športu o prerušení vyučovania na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 (Viď: https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/považujeme nutné zdôrazniť, že:

 1. toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ale ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19
 1. v tomto období ide o prerušenie vyučovania v škole, čím nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania žiakov inou formou.

V podmienkach našej školy bude vzdelávanie žiakov v uvedenom období zabezpečené:

 • v prípade žiakov ročníkov 1., 2., 3. a 4. denným zasielaním úloh triednymi učiteľkami e-mailom na e-mailové adresy rodičov týchto žiakov
 • v prípade žiakov ročníkov 5., 6., 7., 8. a 9. denným zverejňovaním úlohpríslušnými vyučujúcimi (podľa aktuálneho rozvrhu hodín) na internetovej stránke školy v časti Základná škola – Domáce úlohy
 • v prípade žiakov so ŠVVP zasielaním úloh príslušnou vyučujúcou (podľa aktuálneho rozvrhu hodín) e-mailom na e-mailové adresy týchto žiakov.

Zároveň žiadame rodičov o priebežnú kontrolu vypracovania zadaných úloh a učebných materiálov!

DÔLEŽITÝ OZNAM 

O ZATVORENÍ PREVÁDZOK ŠKOLY súvisiaceho so šírením respiračného ochorenia

vyvolaného koronavírusom COVID-19

 

Aktualizované 12.03.2020 14:30 hod.

Na základe informácií, ktoré odzneli z úst pána Petra Pellegriniho, predsedu vlády Slovenskej republiky a z úst pani Denisy Sakovej, ministerky vnútra Slovenskej republiky počas tlačovej besedy po zasadnutí Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky dňa 12.03.2020 vedenie Základnej školy s materskou školou, Súľov-Hradná 64 (ďalej aj len „škola“) oznamuje zákonným zástupcom detí a žiakov školy i  verejnosti, že s účinnosťou od pondelka 16.03.2020 do 29.03.2020 vrátane, t.j. 14 kalendárnych dní, budú zatvorené všetky prevádzky školy a bude prerušená výchovno-vzdelávacia i voľno-časová činnosť školy.

O ďalších opatreniach a postupe Vás budeme včas informovať.

 

DÔLEŽITÝ OZNAM!

OPATRENIA prijaté školou

v súvislosti so šírením respiračného ochorenia

vyvolaného koronavírusom COVID-19

 

Aktualizované 11.03.2020

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19 a v súlade s pokynmi uvedenými:

a s účinnosťou od 10.03.2020 do 23.03.2020 prijala Základná škola s materskou školou, Súľov-Hradná 64 (ďalej aj len „škola“) zastúpená riaditeľom školy RNDr. Jánom Mekiňom pre všetky svoje prevádzky nasledovné opatrenia:

 1. Rušia sa všetky naplánované kultúrne a športové podujatia, športové súťaže, výlety, exkurzie, besedy a pod. - o náhradných termínoch konania týchto aktivít bude škola včas informovať.
 2. Pedagogickí zamestnanci školy sú povinní:
  • poučiť detí/žiakov o potrebe dodržiavať hygienické pravidlá
  • dôsledne vykonávať dennú kontrolu zdravotného stavu detí/žiakov; v prípade prejavov príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovať zákonných zástupcov dieťaťa/žiaka.
 3. Nepedagogickí zamestnanci školy sú povinní:
  • venovať zvýšenú pozornosť čisteniu prevádzkových priestorov školy, na čistenie používať vhodné čistiace a dezinfekčné prostriedky
  • viackrát denne čistiť  a dezinfikovať kľučky, zábradlia, toalety, vodovodné kohútiky a pod.
 4. Priestory Telocvične školy, ktorá je súčasťou Elokovaného pracoviska, Jablonové 118 využívať výlučne pre edukačné a voľnočasové aktivity školy.
 5. Do všetkých prevádzkových priestorov školy sa obmedzuje vstup pre osoby s komerčnými aktivitami (ponúkanie a predaj tovarov a služieb), ako aj osôb, ktoré nie sú zákonnými zástupcami detí/žiakov školy alebo občanmi obci Súľov-Hradná a Jablonové.

Zákonných zástupcov detí/žiakov školy žiadame:

 • nepodceňovať vzniknutú situáciu – vykonávať dôslednú kontrolu zdravotného stavu detí a v prípade potreby postupovať v zmysle pokynov a usmernení príslušných orgánov a inštitúcií
 • obmedziť osobnú návštevu prevádzkových priestorov školy, uprednostniť neosobné formy komunikácie (pošta, telefón a e-mail).