ZAPOJILI SME SA DO VÝZVY A REALIZUJEME PROJEKT „SPOLU MÚDREJŠÍ 3“

17.01.2022

Zapojili sme sa do výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti (ďalej aj len „POO“) na program „Spolu múdrejší 3“.

Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na vyrovnávanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, ako aj na elimináciu rizika opakovania ročníkov a predčasného ukončenia vzdelávania žiakov. Prostredníctvom naplnenia tohto čiastkového cieľa sa zabezpečí naplnenie hlavného cieľa reformy, ktorým je zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní na základných školách ako aj zmiernenie negatívneho dopadu pandémie na ďalšie vzdelávanie žiakov.

Program Spolu múdrejší 3 je určený na podporu základných a stredných škôl, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, alebo žiakom, ktorí potrebujú pomoc s učivom, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v mimoškolských hodinách v stanovenom rozsahu.

Po schválení žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu POO realizujeme projekt "Spolu múdrejší 3":

  • trvanie projektu: január – máj 2022
  • plánované doučovanie - predmety: biológia (plánovaný počet hodín doučovania za týždeň: 4; plánovaný počet žiakov na jednej hodine doučovania: 3) a anglický jazyk (plánovaný počet hodín doučovania za týždeň: 4; plánovaný počet žiakov na jednej hodine doučovania: 5)
  • vyučujúci: 2 kmeňoví učitelia (kmeňoví zamestnanci) školy

projekt je spolufinancovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR

 

V prílohe je uverejnený Školský poriadok