Testovanie žiakov 8. a 9. ročníka 23.04. 2021

22.04.2021, riaditeľ školy, zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ

 

Dôležitý OZNAM PRE ŽIAKOV 8.a 9. ročníka ZÁKLADNEJ ŠKOLY A DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

V súlade s príslušnými ustanoveniami legislatívnych noriem, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a usmerneniami Ministerstvami školstva, vedy, výskumu a športu SR uvedených na webovej stránke ministerstva:

https://www.minedu.sk/26973-sk/mapa-covid-skolsky-automat/

oznamujeme žiakom 8 a 9. ročníka našej Základnej školy a ich rodičom / zákonným zástupcom, že ich testovanie kloktacími testami sa uskutoční:

 1. žiaci bývajúci v obci Jablonové:
 • miesto testovania: priestory Kultúrneho domu v Jablonovom
 • dátum a čas: v piatok 23.04. 2021 od 08:00 h do 08:30 hod.
 • dozor a administratíva: Mgr. Gabriela Rosová a Mgr. Mariana Kalabusová
 1. žiaci bývajúci v obci Súľov-Hradná:
 • miesto testovania: priestory Kultúrneho domu v Súľove
 • dátum a čas: v piatok 23.04. 2021 od 08:00 h do 08:30 hod.
 • dozor a administratíva: Mgr. Petra Novosadová a Mgr. Monika Škuláňová

 

Organizačné pokyny pre žiakov a ich rodičov / zákonných zástupcov:

 1. V rámci prípravy na testovanie odporúčame, aby si žiaci pozreli inštruktážne video o testovaní kloktaním uverejnené na webovej stránke ministerstva - link: https://youtu.be/Q8_P2eTy8tE.
 2. Žiaka na testovanie nie je potrebné sprevádzať, na testovanie môže prísť sám.
 3. Riadiť sa ďalšími pokynmi zaslanými triednymi učiteľkami prostredníctvom e-mailu.

 

V prípade záujmu získať podrobnejšie informácie o testovaní kloktacími testami odporúčame link ministerstva: https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/.

O prípadných zmenách Vás budeme priebežne informovať, preto odporúčame pravidelne sledovať túto webovú stránku.

 

I počas dištančného vzdelávania sa naši žiaci zapájajú do matematických súťaží a úspešne reprezentujú svoju školu.

okresnom kole matematickej olympiády sa umiestnili takto:

kategória Z5: 1.miesto David Bezdeda

kategória Z7 : 1. miesto Zuzana Backová

                         1.miesto Michaela Piačková

kategória Z9: 1.miesto Romana Čičková

                        1.miesto Alexander Sakala

 

Žiačka 9.ročníka Romana Čičková je aj úspešnou riešiteľkou krajského kola matematickej olympiády.

 

Sme radi, že aj počas obdobia náročného dištančného vyučovania nestratili chuť a nadšenie pre matematiku.

Srdečne všetkým blahoželáme a deviatakom prajeme veľa šťastia na prijímacích pohovoroch smiley

16.04.2021, riaditeľ školy, zástupkyne riaditeľa školy pre ZŠ, ŠKD a MŠ

OZNAM PRE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY A DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

V súlade s príslušnými ustanoveniami legislatívnych noriem, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a usmerneniami Ministerstvami školstva, vedy, výskumu a športu SR uvedených na webovej stránke ministerstva:

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-12-4-2021/

https://www.minedu.sk/rozhodnutia-a-usmernenia-v-case-covid-19/

https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/

oznamujeme žiakom Základnej školy, deťom Materskej školy a ich rodičom / zákonným zástupcom,

že v období od 19.04.2021 bude:  

 1. vzdelávanie detí v Materskej škole zabezpečené prezenčnou formou v 2 triedach v Elokovanom pracovisku Jablonové 118 a v 1 triede v Elokovanom pracovisku Súľov-Hradná 114 bez obmedzení, za prísneho dodržiavania hygienických pravidiel a podľa pokynov zástupkyne riaditeľa školy pre MŠ a príslušných triednych učiteliek MŠ
 2. vzdelávanie žiakov 1. stupňa Základnej školy zabezpečené prezenčnou formou  v budove Základnej školy  Súľov-Hradná 64 bez obmedzení, za prísneho dodržiavania hygienických pravidiel a podľa pokynov zástupkyne riaditeľa školy pre ZŠ a príslušných triednych učiteliek uvedených žiakov
 3. činnosť Školského klubu detí zabezpečená prezenčnou formou v 2 oddeleniach v budove Základne školy, Súľov-Hradná 64 bez obmedzení za prísneho dodržiavania hygienických pravidiel a podľa pokynov poverených zamestnancov Školského klubu detí
 4. vzdelávanie žiakov 5., 6. a 7. ročníka Základnej školy zabezpečené dištančnou formou (bez dennej dochádzky do školy) podľa pokynov a informácií poskytnutých triednymi učiteľkami a príslušnými vyučujúcimi
 5. vzdelávanie žiakov 8. a 9. ročníka Základnej školy zabezpečené prezenčnou formou  v budove Základnej školy  Súľov-Hradná 64 bez obmedzení, za prísneho dodržiavania hygienických pravidiel a podľa pokynov zástupkyne riaditeľa školy pre ZŠ a príslušných triednych učiteliek uvedených žiakov.

DÔLEŽITÉ:

Žiaci 8. a 9. ročníka Základnej školy musia pri príchode do školy 19.04.2021 doniesť a preukázať sa:

 • kópiou potvrdenia o negatívnych výsledkoch RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 (nie starším ako 7 dní), alebo kópiou potvrdenia negatívnych výsledkov antigénového testu na ochorenie COVID-19 certifikovaného na území Európskej únie (nie starším ako 7 dní), alebo kópiou potvrdenia negatívnych výsledkov kloktacieho testu na ochorenie COVID-19 certifikovaného na území Európskej únie (nie starším ako 7 dní), alebo kópiou dokladu o prekonaní ochorenia COVID-19

 • kópiou potvrdenia o negatívnych výsledkoch RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 (nie starším ako 7 dní), alebo kópiou potvrdenia negatívnych výsledkov antigénového testu na ochorenie COVID-19 certifikovaného na území Európskej únie (nie starším ako 7 dní), alebo kópiou potvrdenia negatívnych výsledkov iného testu na ochorenie COVID-19 certifikovaného na území Európskej únie (nie starším ako 7 dní), alebo kópiou dokladu o prekonaní ochorenia COVID-19 jedného z rodičov / zo zákonných zástupcov

 • originálom Čestného vyhlásenia, ktorého vzor je uverejnený na: https://www.minedu.sk/data/att/19256.docx.

 

O prípadných zmenách v spôsobe vzdelávania žiakov Základnej školy a detí Materskej školy a činnosti Školského klubu detí Vás budeme priebežne informovať, preto odporúčame pravidelne sledovať túto webovú stránku.

Testovanie žiakov 8. a 9. ročníka 16.04.2021

15.04.2021, riaditeľ školy, zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ

 

Dôležitý OZNAM PRE ŽIAKOV 8.a 9. ročníka ZÁKLADNEJ ŠKOLY A DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

V súlade s príslušnými ustanoveniami legislatívnych noriem, rozhodnutiami ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a usmerneniami Ministerstvami školstva, vedy, výskumu a športu SR uvedených na webovej stránke ministerstva:

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-12-4-2021/

https://www.minedu.sk/rozhodnutia-a-usmernenia-v-case-covid-19/

https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/

oznamujeme žiakom 8 a 9. ročníka našej Základnej školy a ich rodičom / zákonným zástupcom, že ich testovanie kloktacími testami sa uskutoční:

 1. žiaci bývajúci v obci Jablonové:
 • miesto testovania: priestory Kultúrneho domu v Jablonovom
 • dátum a čas: v piatok 16.04.2021 od 09:00 h do 10:00 hod.
 • dozor a administratíva: Mgr. Gabriela Rosová
 1. žiaci bývajúci v obci Súľov-Hradná:
 • miesto testovania: priestory Kultúrneho domu v Súľove
 • dátum a čas: v piatok 16.04.2021 od 10:00 h do 11:00 hod.
 • dozor a administratíva: Mgr. Petra Novosadová.

 

Organizačné pokyny pre žiakov a ich rodičov / zákonných zástupcov:

 1. V rámci prípravy na testovanie odporúčame, aby si žiaci pozreli inštruktážne video o testovaní kloktaním uverejnené na webovej stránke ministerstva - link: https://youtu.be/Q8_P2eTy8tE.
 2. Žiaka na testovanie nie je potrebné sprevádzať, na testovanie môže prísť sám.
 3. Riadiť sa ďalšími pokynmi zaslanými triednymi učiteľkami prostredníctvom e-mailu.

 

V prípade záujmu získať podrobnejšie informácie o testovaní kloktacími testami odporúčame link ministerstva: https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/.

O prípadných zmenách Vás budeme priebežne informovať, preto odporúčame pravidelne sledovať túto webovú stránku.

Začal sa školský rok 2020/2021 a všetci sme sa potešili, že sa opäť stretáme v škole, aj keď za určitých epidemiologických opatrení. Skončil september. Nikto z nás však netušil, že od 26. októbra 2020 ostanú triedy 2. stupňa zívať prázdnotou.  Každý pondelok v novom týždni bol pre nás všetkých – rodičov, zamestnancov školy, ale aj žiakov z 1. stupňa výzvou, či sa opäť stretneme v triede a budeme nadobúdať nové poznatky so svojimi spolužiakmi, pani učiteľkami a vychovávateľkami. Do Vianoc sme to ako tak zvládli. Nielen to vzdelávanie, ale aj aktivity, ktoré sme mohli za prísnych opatrení vykonať. A ktoré to boli? V krátkosti Vám ich zhrnieme. 

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy, prajeme Vám príjemné čítanie.

 

ŠKOLSKÝ SPRAVODAJ 2

 riaditeľ školy, zástupkyne riaditeľa školy pre ZŠ, ŠKD a MŠ

OZNAM PRE ŽIAKOV ZÁKADNEJ ŠKOLY, DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

 

Oznamujeme rodičom / zákonným zástupcom detí Materskej školy a žiakom Základnej školy, že na základe platného  rozhodnutia  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a uznesenia vlády SR  z dňa 05.02. 2021 sa upravuje  pre základné školy, niektoré školské zariadenia (školské kluby detí, základné umelecké školy) a materské školy organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v daných zariadeniach pre školský rok 2020/2021 od 08.02. 2021.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo materiál  „Návrat do škôl 2021“   uverejnený na:  https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/

 

Oznamujeme žiakom Základnej školy, deťom Materskej školy a ich rodičom / zákonným zástupcom,

že v období od 08.02. 2021 bude:  

                1.  vzdelávanie v Materskej škole zabezpečené prezenčnou formou v 2 triedach v Elokovanom pracovisku Jablonové 118 a v 1 triede v Elokovanom pracovisku Súľov-Hradná 114.  Podrobnosti o podmienkach vzdelávania zašle dotknutým rodičom / zákonným zástupcom na e-mail zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ,

            2.  vzdelávanie žiakov 1. stupňa Základnej školy zabezpečené prezenčnou formou  v budove Základnej školy  Súľov - Hradná 64, podľa pokynov a informácií poskytnutých triednymi učiteľkami  rodičom / zákonným zástupcom,

            3.  činnosť Školského klubu detí zabezpečená prezenčnou formou v 2 oddeleniach v budove Základnej školy, Súľov -Hradná 64  pre žiakov, ktorí navštevujú  Školský klub detí,

            4.  vzdelávanie žiakov 5. – 9. ročníka Základnej školy zabezpečené  naďalej dištančnou formou (bez dennej dochádzky do školy) podľa pokynov a informácií poskytnutých triednymi učiteľkami a príslušnými vyučujúcimi.

 

Pri prezenčnej forme vzdelávania a pri povolenej prevádzke v Materskej škole, v Základnej škole a v Školskom klube detí je podmienka  pretestovania sa zamestnancov školy a zákonných zástupcov detí / žiakov .

 Na základe vydanej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sa stanovuje oprávnenie pre prevádzkovateľa školy a školského zariadenia , že pri vstupe do prevádzky  poverený zamestnanec  overuje  splnenie podmienky formou požadovania predloženia príslušného dokladu:

 •  Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov, uverejnený:   https://www.minedu.sk/data/att/18659.docx
 • Kópiu potvrdenia o negatívnych výsledkoch RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenia negatívnych výsledkov antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie, nie staršie ako 7 dní
 • Kópiu dokladu o prekonaní ochorenia COVID-19
 • Informácie pre dotknuté osoby o dobrovoľnom súhlase,  uverejnený:   https://www.minedu.sk/data/att/18660.docx

 

O prípadných ďalších zmenách v spôsobe vzdelávania žiakov Základnej školy, detí Materskej školy a činnosti Školského klubu detí Vás budeme priebežne informovať.

29.01.2021, riaditeľ školy, zástupkyne riaditeľa školy pre ZŠ, ŠKD a MŠ

OZNAM PRE ŽIAKOV ZÁKADNEJ ŠKOLY A DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

V súlade s príslušnými ustanoveniami legislatívnych noriem uvedených v predchádzajúcich príspevkoch v spojení s obsahom vyjadrenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 28.01.2021 uverejnenom na: https://www.minedu.sk/b-groehling-skoly-pokracuju-v-rezime-ako-doteraz/ a výsledkoch záväzného prieskumu uskutočneného medzi rodičmi / zákonnými zástupcami detí navštevujúcimi Materskú školu a žiakov navštevujúcich Školský klub detí

oznamujeme žiakom Základnej školy, deťom Materskej školy a ich rodičom / zákonným zástupcom,

že v období od 01. do 05.02.2021 bude:  

 1. vzdelávanie v Materskej škole zabezpečené prezenčnou formou v 1 triede v Elokovanom pracovisku Jablonové 118 a v 1 triede v Elokovanom pracovisku Súľov-Hradná 114 pre deti rodičov / zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce. Podrobnosti o podmienkach vzdelávania zašle dotknutým rodičom / zákonným zástupcom zaslané e-mailom zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ
 2. činnosť Školského klubu detí zabezpečená prezenčnou formou v 1 oddelení v budove Základne školy, Súľov-Hradná 64 pre žiakov rodičov / zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce. Podrobnosti o podmienkach činnosti klubu zašlú dotknutým rodičom / zákonným zástupcom zaslané e-mailom poverení zamestnanci Školského klubu detí
 3. vzdelávanie žiakov Základnej školy zabezpečené dištančnou formou (bez dennej dochádzky do školy) podľa pokynov a informácií poskytnutých triednymi učiteľkami a príslušnými vyučujúcimi.

 

O prípadných zmenách v spôsobe vzdelávania žiakov Základnej školy a detí Materskej školy a činnosti Školského klubu detí Vás budeme priebežne informovať, preto odporúčame pravidelne sledovať túto webovú stránku.

22.01.2021, riaditeľ školy, zástupkyne riaditeľa školy pre ZŠ, ŠKD a MŠ

OZNAM PRE ŽIAKOV ZÁKADNEJ ŠKOLY A DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

V súlade s príslušnými ustanoveniami legislatívnych noriem uvedených v predchádzajúcich príspevkoch v spojení s obsahom vyjadrenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR uverejnenom na: https://www.teraz.sk/slovensko/brief-bgrohlingaj-buduci-tyzden/521617-clanok.html a výsledkoch záväzného prieskumu uskutočneného medzi rodičmi / zákonnými zástupcami detí navštevujúcimi Materskú školu a žiakov navštevujúcich Školský klub detí

oznamujeme žiakom Základnej školy, deťom Materskej školy a ich rodičom / zákonným zástupcom,

že v období od 25. do 29.01.2021 bude:  

 1. vzdelávanie v Materskej škole zabezpečené prezenčnou formou v 2 triedach v Elokovanom pracovisku Jablonové 118 pre deti rodičov / zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce. Podrobnosti o podmienkach vzdelávania zašle dotknutým rodičom / zákonným zástupcom zaslané e-mailom zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ
 2. činnosť Školského klubu detí zabezpečená prezenčnou formou v 1 oddelení v budove Základne školy, Súľov-Hradná 64 pre žiakov rodičov / zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce. Podrobnosti o podmienkach činnosti klubu zašlú dotknutým rodičom / zákonným zástupcom zaslané e-mailom poverení zamestnanci Školského klubu detí
 3. vzdelávanie žiakov Základnej školy zabezpečené dištančnou formou (bez dennej dochádzky do školy) podľa pokynov a informácií poskytnutých triednymi učiteľkami.

O prípadných zmenách v spôsobe vzdelávania žiakov Základnej školy a detí Materskej školy a činnosti Školského klubu detí Vás budeme priebežne informovať, preto odporúčame pravidelne sledovať túto webovú stránku.

15.01.2021, riaditeľ školy, zástupkyne riaditeľa školy pre ZŠ, ŠKD a MŠ

OZNAM PRE ŽIAKOV ZÁKADNEJ ŠKOLY A DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

V súlade s príslušnými ustanoveniami legislatívnych noriem uvedených v predchádzajúcom príspevku v spojení a obsahom tlačovej správy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR uverejnenej na jeho webovej stránke na: https://www.minedu.sk/distancne-vzdelavanie-pokracuje-aj-buduci-tyzden/) a na základe výsledkov záväzného prieskumu záujmu rodičov / zákonných zástupcov detí navštevujúcich Materskú školu a žiakov navštevujúcich Školský klub detí

oznamujeme žiakom Základnej školy, deťom Materskej školy a ich rodičom / zákonným zástupcom,

že v období od 18. do 22.01.2021 bude:  

 1. vzdelávanie v Materskej škole zabezpečené prezenčnou formou v 1 triede v Elokovanom pracovisku Jablonové 118 pre deti rodičov / zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce. Podrobnosti o podmienkach vzdelávania zašle dotknutým rodičom / zákonným zástupcom e-mailom zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ
 2. činnosť Školského klubu detí zabezpečená prezenčnou formou v 1 oddelení v budove Základne školy, Súľov-Hradná 64 pre žiakov rodičov / zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce. Podrobnosti o podmienkach činnosti klubu zašlú dotknutým rodičom / zákonným zástupcom zaslané e-mailom poverení zamestnanci Školského klubu detí
 3. vzdelávanie žiakov Základnej školy zabezpečené dištančnou formou (bez dennej dochádzky do školy) podľa pokynov a informácií poskytnutých triednymi učiteľkami.

 

O prípadných zmenách v spôsobe vzdelávania žiakov Základnej školy a detí Materskej školy a činnosti Školského klubu detí Vás budeme priebežne informovať, preto odporúčame pravidelne sledovať túto webovú stránku.

08.01.2021, riaditeľ školy, zástupkyne riaditeľa školy pre ZŠ a MŠ

OZNAM PRE ŽIAKOV ZÁKADNEJ ŠKOLY A DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

Na základe relevantných ustanovení legislatívnych noriem uvedených nižšie a výsledkov záväzného prieskumu záujmu rodičov / zákonných zástupcov detí navštevujúcich Materskú školu

oznamujeme žiakom Základnej školy, deťom Materskej školy a ich rodičom / zákonným zástupcom,

že v období od 11. do 15.01.2021 bude:  

 1. vzdelávanie v Materskej škole zabezpečené prezenčnou formou v 1 triede v Elokovanom pracovisku Jablonové 118 pre deti rodičov / zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce. Podrobnosti o podmienkach vzdelávania zašle dotknutým rodičom / zákonným zástupcom e-mailom zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ
 2. vzdelávanie žiakov Základnej školy zabezpečené dištančnou formou (bez dennej dochádzky do školy) podľa pokynov a informácií poskytnutých triednymi učiteľkami.

Legislatívny rámec organizácie a realizácie edukačného procesu v podmienkach našej školy tvoria:

 1. Rozhodnutie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/9418:1-A1810 z 05.01.2021 - zverejnené 07.01.2021 na: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-5-1-2021-s-ucinnostou-od-11-1-2021/
 2. Rozhodnutie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/9113:1-A1810 zo 04.01.2021 - zverejnené na: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021/
 3. Informácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre materské školy z 03.01.2021  - zverejnená na: https://www.minedu.sk/informacia-pre-materske-skoly/
 4. Plán na návrat detí a žiakov do škôl - zverejnené na: https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/
 5. Manuál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre Návrat do škôl 2021 - aktualizovaný 30.12.2020 a zverejnený na: https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021/
 6. COVID AUTOMAT - zverejnený na: https://korona.gov.sk/koronavirus-na-slovensku-v-cislach/

O prípadných zmenách v spôsobe vzdelávania žiakov Základnej školy a detí Materskej školy Vás budeme priebežne informovať, preto odporúčame pravidelne sledovať túto webovú stránku.

december 2020, riaditeľ školy, zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ

Na základe výsledkov testovania žiakov 5. až 9. ročníka a ich rodičov / zákonných zástupcov a zamestnancov Základnej školy na COVID-19 11.12.2020

oznamujeme žiakom Základnej školy, deťom Materskej školy a ich rodičom / zákonným zástupcom,

že od 14.12.2020 bude vzdelávanie:  

 1. detí Materskej školy zabezpečené bezo zmien
 2. žiakov Základnej školy - I. stupeň (žiaci 1. až 4. ročníka) zabezpečené bezo zmien podľa platného rozvrhu, dennou dochádzkou do školy
 3. žiakov navštevujúcich Školský klub detí zabezpečené bezo zmien
 4. žiakov Základnej školy - II. stupeň (žiaci 5. až 9. ročníka) zabezpečené:
 • prezenčnou formou (s dennou dochádzkou do školy) žiakov, ktorí sa pri nástupe do školy preukážu kópiou certifikátu o negatívnom výsledku testu na COVID-19 za seba i za jedného zo svojich rodičov / zákonným zástupcov alebo doklad potvrdzujúci oprávnenie pre výnimku (napr. potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o tom, že žiak prekonal ochorenie COVID-19 nie staršie ako 3 mesiace) Čestné vyhlásenie podľa vzoru uvedeného ako bod E. nižšie
 • dištančnou formou (bez dennej dochádzky do školy) žiakov, ktorí nespĺňajú podmienky v zmysle legislatívneho rámca ktorý tvoria:
 1. UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 760/2020 k návrhu podmienok obnovenia prezenčného vyučovania v školách (od 5. ročníka základnej školy a stredných školách) a prevádzky v školských zariadeniach (Celé znenie uznesenia je zverejnené na: https://www.minedu.sk/data/att/18115.pdf)
 2. Rozhodnutie ministra školstva č. 2020/18259:3-A1810 zo 04.12.2020 (Celé znenie rozhodnutia je zverejnené na: https://www.minedu.sk/data/att/18086.pdf)
 3. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl (Celé znenie vyhlášky je zverejnené na: https://www.minedu.sk/data/att/18096.pdf)
 4. Podmienky vstupu do budov (prevádzkových priestorov) školy podľa §1 vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl (Dokument je prístupný na stiahnutie na: https://www.minedu.sk/data/att/18099.docx)
 5. Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)/ (Dokument je prístupný na stiahnutie na: https://www.minedu.sk/data/att/18091.docx)

O prípadných zmenách v spôsobe vzdelávania žiakov Základnej školy a detí Materskej školy Vás budeme priebežne informovať.

Obec Súľov-Hradná, ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Súľov-Hradná, v súlade s Rozhodnutím ministra školstva č. 2020/18259:3-A1810 zo 04.12.2020* rozhodla o obnovení školského vyučovania v základných školách v piatom až deviatom ročníku od 14.12.2020.

Podľa Manuálu pre zriaďovateľov škôl, riaditeľov škôl a zamestnancov zabezpečujúcich testovanie žiakov, rodičov, učiteľov a zamestnancov škôl antigénovými testami za účelom návratu žiakov do školských lavíc je vstup do školy povolený len žiakom 5. až 9. ročníka Základnej školy s negatívnym testom za predpokladu, že bol negatívne testovaný aj jeho jeden rodič / zákonný zástupca nie starším ako 7 kalendárnych dní.

Obec Súľov-Hradná ďalej oznamuje, že na základe výsledkov prieskumu záujmu rodičov / zákonných zástupcov žiakov 5. až 9. ročníka Základnej školy a ich návrat do školských lavíc a v spolupráci s obcou Jablonové a Základnou školou pre o testovanie antigénovými testami zriaďuje mobilné odborné miesta:

 • vo vstupných priestoroch budovy Základnej školy v Súľove
 • v Kultúrnom dome v Jablonovom.

Žiaci 5. až 9. ročníka Základnej školy a ich rodičia / zákonní zástupcovia sa budú môcť na týchto odberných miestach otestovať v piatok 11.12.2020 v čase od 12:00 hod. do 18:00 hod. s prestávkou od 16:00 hod. do 16:20 hod.

Úplné znenie Rozhodnutia ministra školstva č. 2020/18259:3-A1810 zo 04.12.2020 je uverejnené na: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-12-2020-s-ucinnostou-od-7-12-2020/.

** Úplné znenie Manuálu pre zriaďovateľov škôl, riaditeľov škôl a zamestnancov zabezpečujúcich testovanie žiakov, rodičov, učiteľov a zamestnancov škôl antigénovými testami za účelom návratu žiakov do školských lavíc je tu: Manuál k testovaniu.

O ďalšom postupe vás budeme informovaťv najbližších dňoch.

08.11.2020, riaditeľ školy, zástupkyne riaditeľa školy pre ZŠ a MŠ

DÔLEŽITÝ OZNAM PRE RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY A NÁVŠTEVNÍKOV ŠKOLY!

Oznamujeme rodičom / zákonným zástupcom detí Materskej školy a žiakov Základnej školy a návštevníkom školy, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo dňa 08.11.2020 Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam v územných obvodoch okresov podieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“, ktoré v spojení s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/18259:1-A1810 upravuje podmienky a opatrenia zabezpečenia plynulej prevádzky našej organizácie od 09.11.2020 do 15.11.2020 a aktualizuje tlačivá, ktoré je povinný predkladať rodič / zákonným zástupca dieťaťa Materskej školy a žiaka Základnej školy a návštevník školy.

Na základe citovaného usmernenia ŽIADAME RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY A NÁVŠTEVNÍKOV ŠKOLY, ABY DôSLEDNE DODRŽIAVALI VŠETKY POKYNY UVEDENÉ V TÝCHTO DOKUMENTOCH A RIADILI SA NIMI.

O prípadných ďalších zmenách usmerňujúcich prevádzku školy Vás budeme priebežne informovať.