27.05.2020 (aktualizované 28.05.2020), riaditeľ školy, zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ, vedúce  PK a MZ, zástupkyňa RŠ pre MŠ, vedúca ŠKD a vedúca ŠJ

DÔLEŽITÝ OZNAM PRE RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY A ŽIAKOV ZÁKADNEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

Na základe Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 22.05.2020 číslo: 2020/12033:1-A2110 v platnom znení (ďalej aj len „Rozhodnutie ministra“)*/, Rozhodnutia obce Súľov-Hradná číslo COVID-19/2020-05-26** a na základe výsledkov prieskumu záujmu zákonných zástupcov o umiestnenie žiaka do základnej školy a školského klubu detí od 01.06.2020

oznamujeme rodičom / zákonným zástupcom detí Materskej školy, žiakom našej Základnej školy a ich rodičom / zákonným zástupcom, že:

1. organizácia výchovy a vzdelávania detí Materskej školy bude od 01.06.2020 realizovaná podľa dokumentu Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Materskej škole od 01.06.2020.

Žiadame rodičov / zákonných zástupcov detí Materskej školy, 01.06.2020 priniesli:

 • Vyhlásenie rodiča / zákonného zástupcu o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie s dátumom nie starším ako jeden deň od nástupu dieťaťa do školy. Vzor Vyhlásenia si môžete stiahnuť TU.

 • Prehlásenie rodiča / zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa. Vzor Vyhlásenia si môžete stiahnuť TU.

 • Vyhlásenie rodiča / zákonného zástupcu o tom, že sa oboznámil s dokumentom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Materskej škole od 01.06.2020. Vzor Vyhlásenia si môžete stiahnuť TU.

 • Náhradné rúško pre dieťa

 • Bežné osobné potreby dieťaťa – pyžamo, prezuvky, pršiplášť, čižmy

 • Náhradné oblečenie pre prípad nehody.

2. organizácia výchovy a vzdelávania žiakov 1. až 5. ročníka bude od 01.06.2020 realizovaná podľa dokumentu Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Základnej škole a v Školskom klube detí od 01.06.2020.

Žiadame rodičov / zákonných zástupcov žiakov 1. až 5. ročníka Základnej školy, aby 01.06.2020 po svojom dieťati poslali v papierovej forme:

 • Vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie s dátumom nie starším ako jeden deň od nástupu dieťaťa do školy. Vzor Vyhlásenia si môžete stiahnuť TU.
 • Návratku o pravidelnom odchode žiaka po vyučovaní domov počas mesiaca jún 2020. Vzor Návratky si môžete stiahnuť TU (Poznámka: Návratka nie je potrebná, ak žiak bude navštevovať ŠKD.).
 • Návratku o pravidelnom odchode žiaka zo ŠKD domov počas mesiaca jún 2020. Vzor Návratky si môžete stiahnuť TU (Poznámka: Návratka nie je potrebná, ak žiak nebude navštevovať ŠKD.).

3. organizácia výchovy a vzdelávania žiakov 6. až 9. ročníka v Hlavných vzdelávacích oblastiach (HVO) zostáva od 01.06.2020 nezmenená a bude prebiehať formami a podľa rozvrhov hodín HVO platných od 01.05.2020.

      Od 01.06.2020 sa ruší výchova a vzdelávanie žiakov 6. až 9. ročníka v Komplementárnych vzdelávacích oblastiach (KVO).

4. organizácia výchovy a vzdelávania žiakov so ŠVVP - zostáva od 01.06.2020 nezmenená.

 

O prípadných zmenách v spôsobe edukácie žiakov Základnej školy v našich podmienkach, Vás budeme informovať.

 

* Celé znenie Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 22.05.2020 číslo: 2020/12033:1-A2110 v platnom znení je uverejnené na: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-obnoveni-skolskeho-vyucovania-22-5-2020/.

** Úplné znenie Rozhodnutia obce Súľov-Hradná číslo COVID-19/2020-05-26 si môžete stiahnuť TU.

19.05.2020, riaditeľ školy, zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ, zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ, vedúca ŠKD a vedúca ŠJ

VÁŽENÍ RODIČIA / ZÁKONNÍ ZÁSTUPCOVIA DETÍ NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY A ŽIAKOV 1. AŽ 5. ROČNÍKA NAŠEJ ZÁKADNEJ ŠKOLY!

Touto cestou vám oznamujeme, že 18.05.2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na svojej internetovej stránke (https://www.minedu.sk/organizacia-a-podmienky-vychovy-a-vzdelavania-materskych-a-zakladnych-skol-do-konca-skolskeho-roka-20192020-18-5-2020/) zverejnilo informácie o organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania v materských a základných školách od 01.06.2020 do konca školského roka 2019/2020.

Zároveň vám odporúčame, aby ste sa oboznámili s obsahom dokumentov:

V oboch dokumentoch sú v častiach „Zákonný zástupca“ upravené Vaše povinnosti pri návrate Vášho dieťaťa do materskej / základnej školy.

O prijatých opatreniach, organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania v našej materskej a základnej škole od 01.06.2020 vás budeme včas informovať po skončení prieskumu vášho záujmu o návštevu materskej a základnej školy vašimi deťmi, ktorý v týchto dňoch realizujeme v spolupráci so zriaďovateľom.

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia ministra školstva sa tento školský rok neuskutočnia prijímacie skúšky. Žiaci budú prijímaní na stredné školy na základe doterajších vzdelávacích výsledkov, umiestnení v predmetových súťažiach a na základe individuálnych podmienok špecifických pre daný typ školy.

Odporúčame Vám sledovať webové sídla stredných škôl, na ktoré sa hlási Vaše dieťa, nakoľko stredné školy majú termín do 7. mája zverejniť kritériá prijímania žiakov.

Riaditeľ strednej školy na základe záujmu žiakov a v súlade so stanovenými kritériami určí rebríček žiakov. Oboznámi zákonného zástupcu žiaka o jeho prijatí alebo neprijatí. Zákonný zástupca odošle každej škole, kde sa jeho dieťa uchádza o štúdium a bolo na toto štúdium na základe požiadaviek prijaté záväzné rozhodnutie o nastúpení príp. nenastúpení na štúdium, ktoré nájdete v tomto dokumente files/Rozhodnutie_o_terminoch_organizacii_a_hodnoteni_prijimania_na_vzdelavanie_v_strednych_skolach__v_skolskom_roku_2019-2020.pdf v prílohe č.1.

Naša škola  nebude vydávať svojim žiakom zápisné lístky.

Mgr. Gabriela Rosová, výchovná poradkyňa

 

máj 2020, riaditeľ školy, zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ, vedúce  PK a MZ

DÔLEŽITÝ OZNAM PRE ŽIAKOV ZÁKADNEJ ŠKOLY A ICH RODIČOV / ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV!

Na základe Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 28.04.2020*

oznamujeme žiakom našej Základnej školy a ich rodičom / zákonným zástupcom,

že VZDELÁVANIE ŽIAKOV NAŠEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY BUDE OD 01.05.2020 REALIZOVANÉ NA ZÁKLADE:

 1. Hlavné vzdelávacie oblasti (HVO) podľa rozvrhov hodín:

Úlohy a aktivity z Hlavných vzdelávacích oblastí budú zasielané (zverejňované) najneskôr do 08.00 hod daného dňa.

Žiaci budú povinní vypracované úlohy zaslať do konca nasledujúceho dňa.

 1. Komplementárne vzdelávacie oblasti (KVO) podľa rozvrhov hodín:
 1. Žiaci so ŠVVP - zasielaním úloh príslušnou vyučujúcou 1 x / týždeň e-mailom na e-mailové adresy týchto žiakov.

 

O prípadných zmenách v spôsobe edukácie žiakov Základnej školy v našich podmienkach, Vás budeme informovať.

 

* Celé znenie Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 28.04.2020 je uverejnené na: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-obsahu-a-organizacii-vzdelavania-ziakov-zakladnych-skol-pocas-mimoriadneho-prerusenia-skolskeho-vyucovania-v-skolach-v-skolskom-roku-20192020-28-4-2020/.

28.04.2020, riaditeľ školy, zástupkyňa riaditeľa školy pre materskú školu

VÁŽENÍ RODIČIA BUDÚCICH ŠKÔLKAROV!

Na základe Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/10610:1-A1030*

Vám oznamujeme,

že ŽIADOSTI NA PRIJÍMANIE DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY (na predprimárne vzdelávanie) NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021 MÔŽETE PODÁVAŤ OD 30.04.2020 DO 31.05.2020 s tým, že:

 • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí – ak Vám to technické podmienky umožňujú, uprednostníte, prosíme, elektronickú formu komunikácie
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať potvrdenie priložíte dodatočne po skončení mimoriadnej situácie
 • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie vyjadrenie priložíte dodatočne po skončení mimoriadnej situácie.

Na prihlásenie dieťaťa – budúceho škôlkara - na predprimárne vzdelávanie do našej Materskej školy v školskom roku 2020/2021 je postačujúce:

 1. Stiahnuť si do Vášho počítača formulár ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021.
 2. Správne a dôsledne vyplniť všetky požadované údaje a informácie v Žiadosti, túto následne vytlačiť a podpísať.
 3. Podpísanú Žiadosť v čase od 30.04.2020 do 31.05.2020 doručiť jedným z nasledujúcich spôsobov: 
 • zaslať naskenovanú (ideálne vo formáte .pdf) ako prílohu e-mailu na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • zaslať v originálnom  vyhotovení poštou na adresu školy: Základná škola s materskou školou, Súľov-Hradná 64, 013 52 Súľov-Hradná
 • priniesť osobne v originálnom  vyhotovení (Platí len pre rodičov, ktorí nemajú možnosť vyplniť a odoslať Prihlášku e-mailom alebo poštou!). Pre tento spôsob predkladania žiadosti stanovuje riaditeľ školy:   
  • miesto predkladania žiadosti: budova Základnej školy, Súľov-Hradná 64
  • čas predkladania žiadosti: 25.05.2020 od 07.00 hod. do 10.00 hod. alebo 27.05.2020 od 15.00 hod. do 18.00 hod.

O ďalšom postupe pri Prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2020/2021, počas ktorého budeme uplatňovať Podmienky prijímania detí do materskej školy**, Vás budeme informovať po prijatí a spracovaní všetkých Žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2020/2021.

* Rozhodnutie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/10610:1-A1030 je uverejnené na: https://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf.

** Podmienky prijímania detí do materskej školy v školskom roku 2020/2021 sú zverejnené TU.

18.04.2020, Pedagogická rada, riaditeľ školy

VÁŽENÍ RODIČIA A ŽIACI ZÁKLADNEJ ŠKOLY!

Na základe Usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020  zo dňa 06.04.2020* a Rozhodnutia Pedagogickej rady našej školy zo dňa 17.04.2020

Vám oznamujeme,

že HODNOTENIE ŽIAKOV V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE BUDEME REALIZOVAŤ:

 • žiaci 1. ročníka – priebežné a záverečné hodnotenie SLOVNOU FORMOU
 • žiaci 2. až 9. ročníka – VÝCHOVY - priebežné SLOVNOU FORMOU a záverečné hodnotenie absovoval / neabsolvoval
 • žiaci 2. až 9. ročníka – OSTATNÉ PREDMETY - priebežné a záverečné hodnotenie KLASIFIKÁCIOU (ZNÁMKAMI).

Podkladmi na hodnotenie žiakov 2. až 9. ročníka formou KLASIFIKÁCIE budú:

 • výsledky (známky) z obdobia od 01.02.2020 do 13.03.2020
 • projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce a pod. spracované žiakmi počas domácej prípravy v čase prerušeného vyučovania v školách (od 16.03.2020 do odvolania).

UPOZORNENIE: Upozorňujeme žiakov a ich rodičov / zákonných zástupcov, že  v prípade, AK ŽIAK BUDE ZANEDBÁVAŤ A NEBUDE PLNIŤ POŽIADAVKY VYUČOVANIA „NA DIAĽKU“ a nebude mať na to objektívne dôvody, môže Pedagogická rada školy rozhodnúť o JEHO KOMISIONÁLNOM PRESKÚŠANÍ, pričom výstupom z neho môže byť aj HODNOTENIE (známka) NEDOSTATOČNÝ.

* Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 je uverejnené na: https://www.minedu.sk/usmernenie-na-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol-zo-6-aprila-2020/.

O prípadných zmenách dotýkajúcich sa Hodnotenia  žiakov našej Základnej školy v čase mimoriadnej situácie Vás budeme informovať.

Vážení rodičia a priatelia školy,

blíži sa termín ( do 27.4.2020), kedy môžete našej škole venovať 2 % Vašich daní. 

Z dôvodu mimoriadnej situácie Vás prosíme, aby ste vyplnili tlačivo VYHLÁSENIE, ktoré nájdete tu files/Vyhlasenie-o-ZD-2019_editovatelne.pdf

podpísali ho a priložili ďalšie tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.  Obidve tlačivá nechajte na Obecnom úrade v Jablonovom, alebo v Súľove

(pracovníci OÚ nám ich odovzdajú). V prípade nejasností nás kontaktujte na čísle 0903 131 222.

09.04.2020, RNDr. Ján Mekiňa

VÁŽENÍ RODIČIA BUDÚCICH PRVÁČIKOV!

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia obce Súľov-Hradná č. 1/2020* a v súlade s Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/10610:1-A1030**, Vám oznamujeme, že ZÁPIS PRVÁKOV DO NAŠEJ ŠKOLY SA TENTO ROK z dôvodu mimoriadnej situácie NEUSKUTOČNÍ TRADIČNÝM SPÔSOBOM, aký poznáte – stretnutie rodičov, pedagógov a budúcich prváčikov v budove školy.

Na zapísanie dieťaťa – prváčika - do našej školy na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2020/2021 je postačujúce:

 1. Stiahnuť si do Vášho počítača formulár PRIHLÁŠKA DIEŤAŤA NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021.
 2. Správne a dôsledne vyplniť všetky požadované údaje a informácie v Prihláške a v jej prílohe, obe následne vytlačiť a podpísať.
 3. Podpísanú Prihlášku s prílohou zaslať od 15. do 30.04.2020:
 • naskenované (ideálne vo formáte .pdf) ako prílohu e-mailu na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • v originálnom  vyhotovení poštou na adresu školy (Základná škola s materskou školou, Súľov-Hradná 64, 013 52 Súľov-Hradná)
 • v originálnom  vyhotovení osobne (Len pre rodičov, ktorí nemajú možnosť vyplniť a odoslať Prihlášku e-mailom alebo poštou!). Pre tento spôsob zápisu stanovuje obec Súľov-Hradná:    
  • miesto zápisu: budova Základnej školy, Súľov-Hradná 64
  • čas zápisu: 20.04.2020 od 08.00 hod. do 12.00 hod. alebo 22.04.2020 od 14.00 hod. do 18.00 hod.
 1. Rodičia / zákonní zástupcovia dieťaťa, ktorí BUDÚ ŽIADAŤ O ODLOŽENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY, vyplnia Prihlášku a túto skutočnosť uvedú jej časti „Údaje o fyzickom a duševnom zdraví a mentálnej úrovni dieťaťa - Budete žiadať odklad povinnej školskej dochádzky?“.

O ďalšom postupe pri Zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2020/2021 Vás budeme informovať po prijatí a spracovaní všetkých Prihlášok na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2020/2021.

*Všeobecne záväzné nariadenie obce Súľov-Hradná č. 1/2020

**Rozhodnutie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/10610:1-A1030 je uverejnené na: https://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf.

02.04.2020, RNDr. Ján Mekiňa

VÁŽENÍ RODIČIA!

Na základe Rozhodnutia obce Súľov-Hradná číslo COVID-19/2020-04-01* a v súlade s odporúčaniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k „Poplatkom MŠ, ZUŠ, CVČ, ŠKD, ŠJ“ uverejnenými na jeho webovom sídle Vám oznamujeme, že s účinnosťou od 01.04.2020 až do odvolania NEBUDETE UHRÁDZAŤ POPLATKY ZA:

 • Materskú školu
 • Školský klub detí
 • Školskú jedáleň.

*Rozhodnutie obce Súľov-Hradná číslo COVID-19/2020-04-01 je uverejnené na: https://sulov-hradna.sk/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-01-Rozhodnutie.pdf

**Odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k „Poplatkom MŠ, ZUŠ, CVČ, ŠKD, ŠJ“ sú  uverejnené na: https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/poplatky/.

O prípadných zmenách dotýkajúcich sa úhrady poplatkov za Materskú školu, Školský klub a Školskú jedáleň Vás budeme informovať.

01.04.2020, RNDr. Ján Mekiňa, Mgr. Iveta Maceková, Jarmila Csefalvayová

Vážení rodičia detí Materskej školy a žiakov navštevujúcich Školský klub detí!

V súlade s odporúčaniami uvedenými v Rozhodnutí Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/10610:1-A1030 (Úplné znenie viď: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-preruseni-vyucovania-od-30-marca-2020-a-urceni-terminov-v-ramci-organizacie-skolskeho-roka/), bude edukácia detí Materskej školy a žiakov navštevujúcich Školský klub detí  v podmienkach našej školy v období od 01.04.2020 zabezpečovaná:

 • v prípade detí Materskej školy denným zverejňovaním aktivít a námetov na edukačnú činnosť ich učiteľkami podľa zaradenia dieťaťa do príslušnej triedy (Sovičky, Hviezdičky, Slniečka) na internetovej stránke školy v časti Materská škola – Trieda (Sovičky, Hviezdičky, Slniečka) - Odporúčané aktivity od 01.04.2020 a v prípade záujmu aj zasielaním úloh e-mailom na e-mailové adresy rodičov detí týmito vyučujúcimi
 • v prípade žiakov navštevujúcich Školský klub detí zverejňovaním aktivít a námetov na edukačnú činnosť vychovávateľkou Školského klubu detí na internetovej stránke školy v časti ŠKD - ŠKD.

Poznamenávame, že aktivity a námety na edukačnú činnosť zverejňované pedagogickými zamestnancami Materskej školy a Školského klubu detí majú odporúčací charakter a majú slúžiť rodičom detí a žiakov ako pomôcky a námety na aktivity s deťmi a žiakmi v domácom prostredí. Realizovať zverejňované aktivity a námety odporúčame najmä rodičom predškolákov.

27.03.2020, RNDr. Ján Mekiňa

Vážení rodičia a milí žiaci!

V súlade s Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/10610:1-A1030 (Úplné znenie viď: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-preruseni-vyucovania-od-30-marca-2020-a-urceni-terminov-v-ramci-organizacie-skolskeho-roka/), považujeme aj naďalej za nutné zdôrazniť, že uvedené obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ale ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19.

V súlade s odporúčaniami vo vyššie uvedenom Rozhodnutí bude vzdelávanie žiakov v podmienkach našej školy v uvedenom období aj naďalej zabezpečované:

 • v prípade žiakov ročníkov 1., 2., 3. a 4. denným zasielaním úloh triednymi učiteľkami e-mailom na e-mailové adresy rodičov týchto žiakov
 • v prípade žiakov ročníkov 5., 6., 7., 8. a 9. denným zverejňovaním úloh príslušnými vyučujúcimi (spravidla podľa aktuálneho rozvrhu hodín) na internetovej stránke školy v časti Základná škola – Domáce úlohy zasielaním úloh príslušnými vyučujúcimi e-mailom na e-mailové adresy týchto žiakov
 • v prípade žiakov so ŠVVP zasielaním úloh príslušnou vyučujúcou (podľa aktuálneho rozvrhu hodín) e-mailom na e-mailové adresy týchto žiakov.

Zároveň žiadame rodičov o porozumenie, trpezlivosť a priebežnú kontrolu vypracovania zadaných úloh a učebných materiálov!

27.03.2020, RNDr. Ján Mekiňa

Vážení rodičia a milí žiaci!

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydal 26.03.2020 Rozhodnutie č. 2020/10610:1-A1030*, ktorým:

 • mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; uvedené sa v podmienkach našej školy týka Základnej školy a Materskej školy
 • mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania; uvedené sa v podmienkach našej školy týka Školského klubu detí a zariadení školského stravovania
 • určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2019/2020 takto:
  1. žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (do Materskej školy) na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že:
   • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí
   • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať
   • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Podrobnosti upravujúce postup našej školy pri organizácii prijímania detí do Materskej školy zverejníme v samostatnom Oznámení. 

 1. zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020; konkrétne termíny zápisov určí zriaďovateľ s tým, že:
  • zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí
  • overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania
  • zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020
  • ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania

Podrobnosti upravujúce postup našej školy a jej zriaďovateľa pri organizácii zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky zverejníme v samostatnom Oznámení.

 1. prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať.
 2. ruší v školskom roku 2019/2020 vykonanie externého testovania žiakov 9. ročníkov základných škôl

*Poznámka: Úplné znenie Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/10610:1-A1030 si môžete pozrieť na: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-preruseni-vyucovania-od-30-marca-2020-a-urceni-terminov-v-ramci-organizacie-skolskeho-roka/

Aktualizované 17.03.2020

Vážení rodičia a milí žiaci!

V nadväznosti na ďalšie opatrenia prijaté Ústredným krízovým štábom SR a ministerky školstva, vedy, výskumu a športu o prerušení vyučovania na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 (Viď: https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/považujeme nutné zdôrazniť, že:

 1. toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ale ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19
 1. v tomto období ide o prerušenie vyučovania v škole, čím nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania žiakov inou formou.

V podmienkach našej školy bude vzdelávanie žiakov v uvedenom období zabezpečené:

 • v prípade žiakov ročníkov 1., 2., 3. a 4. denným zasielaním úloh triednymi učiteľkami e-mailom na e-mailové adresy rodičov týchto žiakov
 • v prípade žiakov ročníkov 5., 6., 7., 8. a 9. denným zverejňovaním úlohpríslušnými vyučujúcimi (podľa aktuálneho rozvrhu hodín) na internetovej stránke školy v časti Základná škola – Domáce úlohy
 • v prípade žiakov so ŠVVP zasielaním úloh príslušnou vyučujúcou (podľa aktuálneho rozvrhu hodín) e-mailom na e-mailové adresy týchto žiakov.

Zároveň žiadame rodičov o priebežnú kontrolu vypracovania zadaných úloh a učebných materiálov!

DÔLEŽITÝ OZNAM 

O ZATVORENÍ PREVÁDZOK ŠKOLY súvisiaceho so šírením respiračného ochorenia

vyvolaného koronavírusom COVID-19

 

Aktualizované 12.03.2020 14:30 hod.

Na základe informácií, ktoré odzneli z úst pána Petra Pellegriniho, predsedu vlády Slovenskej republiky a z úst pani Denisy Sakovej, ministerky vnútra Slovenskej republiky počas tlačovej besedy po zasadnutí Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky dňa 12.03.2020 vedenie Základnej školy s materskou školou, Súľov-Hradná 64 (ďalej aj len „škola“) oznamuje zákonným zástupcom detí a žiakov školy i  verejnosti, že s účinnosťou od pondelka 16.03.2020 do 29.03.2020 vrátane, t.j. 14 kalendárnych dní, budú zatvorené všetky prevádzky školy a bude prerušená výchovno-vzdelávacia i voľno-časová činnosť školy.

O ďalších opatreniach a postupe Vás budeme včas informovať.

 

DÔLEŽITÝ OZNAM!

OPATRENIA prijaté školou

v súvislosti so šírením respiračného ochorenia

vyvolaného koronavírusom COVID-19

 

Aktualizované 11.03.2020

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19 a v súlade s pokynmi uvedenými:

a s účinnosťou od 10.03.2020 do 23.03.2020 prijala Základná škola s materskou školou, Súľov-Hradná 64 (ďalej aj len „škola“) zastúpená riaditeľom školy RNDr. Jánom Mekiňom pre všetky svoje prevádzky nasledovné opatrenia:

 1. Rušia sa všetky naplánované kultúrne a športové podujatia, športové súťaže, výlety, exkurzie, besedy a pod. - o náhradných termínoch konania týchto aktivít bude škola včas informovať.
 2. Pedagogickí zamestnanci školy sú povinní:
  • poučiť detí/žiakov o potrebe dodržiavať hygienické pravidlá
  • dôsledne vykonávať dennú kontrolu zdravotného stavu detí/žiakov; v prípade prejavov príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovať zákonných zástupcov dieťaťa/žiaka.
 3. Nepedagogickí zamestnanci školy sú povinní:
  • venovať zvýšenú pozornosť čisteniu prevádzkových priestorov školy, na čistenie používať vhodné čistiace a dezinfekčné prostriedky
  • viackrát denne čistiť  a dezinfikovať kľučky, zábradlia, toalety, vodovodné kohútiky a pod.
 4. Priestory Telocvične školy, ktorá je súčasťou Elokovaného pracoviska, Jablonové 118 využívať výlučne pre edukačné a voľnočasové aktivity školy.
 5. Do všetkých prevádzkových priestorov školy sa obmedzuje vstup pre osoby s komerčnými aktivitami (ponúkanie a predaj tovarov a služieb), ako aj osôb, ktoré nie sú zákonnými zástupcami detí/žiakov školy alebo občanmi obci Súľov-Hradná a Jablonové.

Zákonných zástupcov detí/žiakov školy žiadame:

 • nepodceňovať vzniknutú situáciu – vykonávať dôslednú kontrolu zdravotného stavu detí a v prípade potreby postupovať v zmysle pokynov a usmernení príslušných orgánov a inštitúcií
 • obmedziť osobnú návštevu prevádzkových priestorov školy, uprednostniť neosobné formy komunikácie (pošta, telefón a e-mail).