Svetový deň mlieka v školách je medzinárodnou udalosťou podporovanou Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Mlieko a mliečne výrobky plnohodnotne vyživujú rastúci detský organizmus. Hlavnou úlohou tohto dňa je dôležitosť pitia mlieka u detí. Preto sme aj my na našej škole zorganizovali akciu k tomuto dňu. Naše pani kuchárky pre všetkých žiakov pripravili štyri druhy nátierok a štyri druhy rôzne ochutených mliek. Najstaršie žiačkynaaranžovali taniere a ochutnávka sa mohla začať. Vrámci celoškolskej súťaže mali žiaci ešte 3 úlohy:  

1. úloha - mať oblečené biele tričko

2. úloha - mať mliečnu desiatu

3. úloha - vytvoriť triednu kuchársku knihu (recepty obohatené o mliečne produkty)

Foto vo fotogalérii...

 

 

 

 


 

Aj v tomto školskom roku žiaci 9.ročníka absolvovali previerku vedomostí Testovanie 9. Zúčastnili sa  všetci 18 žiaci. Priebeh testovania kontrolovala aj pracovníčka štátnej školskej inšpekcie. Žiaci dosiahli veľmi pekné úspechy:

slovenský jazyk a literatúra        78,4%                   (celoslovenský priemer – 62,6%),

matematika                              71,1%                   (celoslovenský priemer – 52,8%).

Úspešné absolvovanie prijímacích pohovorov a body za výsledky v Testovaní 9 im pomohli  pri prijatí na stredné školy.  Všetci žiaci boli prijatí v prvom kole prijímacieho konania na nimi vybrané maturitné odbory.

Srdečne im blahoželáme a želáme veľa úspechov.

13. septembra 2016 sme sa zapojili do celoeurópskej akcie - "Európsky týždeň športu". Počas dňa boli pripravené pre žiakov tieto aktivity.
"Hýbeme sa na kolesách" - dopravná výchova s Mestskou políciou z Bytče, kde sa deti naučili základy cestnej premávky pri používaní bicyklov a kolobežiek.

"Beh Terryho Foxa"- bežecké podujatie na počesť Terrance Stanleyho Foxa, ktorému v 18-tich rokoch diagnostikovali rakovinu kostí a amputovali pravú nohu.

"Jesenná olympiáda" - športové súťaženie detí jednotlivých tried.

Na konci náročného dňa všetci žiaci získali za svoj športový výkon účastnícky list.

Mgr. A. Frniaková

Foto vo fotogalérii...

 

 

Po dvojmesačnom leňošení žiakov sme 5. septembra opäť otvorili brány našej školy.  Všetkých prítomných srdečne privítal riaditeľ školy RNDr. Ján Mekiňa. Slávnostného otvorenia školského roka sa zúčastnili aj starostovia obcí  Jablonové a Súľov - Hradná. Po príhovoroch patrilo pódium v KD Súľov našim najmenším - prvákom.  Keď splnili malé úlohy a  predniesli prvácky sľub, boli pasovaní za riadnych žiakov našej školy. 

Milí žiaci,  pedagogickí a prevádzkoví zamestnanci, prajeme vám šťastné vykročenie do školského roka 2016/2017 na našej škole.

Mgr. A. Frniaková

Foto vo fotogalérii...

V šk.roku 2016/17 sme sa prihlásili do týchto športových súťaží: cezpoľný beh, vybíjana najml.žiakov a vybíjaná mladších žiačok, bedminton chlapci a dievčatá, stolný tenis, basketbal chlapci, florbal dievčatá a chlapci,malý futbal -mladší žiaci, starší žiaci, staršie žiačky, najmladší žiaci, hádzana dievčatá, streľba zo vzduchovky., dni športu. Týmto umožňujeme našim žiakov veľa športovať, reprezentovať seba i školu, porovnávať svoje športové výkony s inými deťmi a samozrejme  posiľňovať sebadôveru, úctu k súperom a občas aj pocit víťazstva.

V tomto školskom roku sme mali opäť niekoľko šikovných hlavičiek a poslušných jazýčkov, ktoré nás pekne reprezentovali nielen v školských a okresných kolách, ale aj v krajskom kole.

Olympiáda zo SJL

Najúspešnejšia bola v tomto roku v školskom kole Soňa Smatanová, žiačka 9. ročníka, ktorá našu školu úspešne reprezentovala aj v okresnom kole, kde získala pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov aj na strednej škole.

Šaliansky Maťko

Najkrajšie povesti z nášho okolia sme si mohli vypočuť 15. 12. 2015. V školskom kole sa umiestnili:

I. kategória – Katarína Hofericová 1. miesto

II. kategória

1.  miesto – Samuel  Šefara

2.  miesto – Marek Pistovčák

3.  miesto – Dominika Majtánová

III.  kategória

1.   miesto – Karin Staríčková

2.   miesto – Kristína Čičková

3.   miesto – Zuzana Košteková

Žiaci, ktorí získali prvé miesto, nás ďalej reprezentovali v okresnom kole v Bytči. Krásne 2. miesto získala Katarína Hofericová a 3. miesto Karin Staríčková. Dievčatám srdečné blahoželáme a želáme veľa úspechov v ďalších kolách.

 

Hviezdoslavov Kubín

Do tejto asi najznámejšej súťaže prednesu poézie a prózy sa celkovo zapojilo 21 žiakov . Vypočuli sme si známe i menej známe príbehy hrdinov, ktoré prežívali rôzne etapy svojho života, ale i nádherné opisy prírody. Najkrajšie prednesy boli ocenené umiestnením i potleskom.

I.  kategória

1.  miesto – Katarína Hofericová

2.  miesto–  Zuzana Backová 

3.  miesto—Alex Sakala

II. kategória

1.   miesto – Marek Gajdoš

2.   miesto– Veronika Rantúchová

3.   miesto – Sabína Čičková

III. kategória

1.   miesto – Eliška Galová

2.   miesto – Natália Danížková

3.   miesto – Rastislav Brigant

Všetkým umiestneným blahoželáme a želáme veľa úspechov a chuť recitovať aj v ďalších ročníkoch .

Koordinátorka primárnej prevencie zorganizovala so žiakmi 6. ročníka aktivity pre žiakov II. stupňa. Boli zamerané na protidrogovú prevenciu. Trieda, ktorá získala najviac bodov bola odmenená.

Žiaci ZŠ s MŠ Súľov - Hradná sa zapojili do reklamnej kampane boja proti fajčeniu. Jednotlivé ročníky spracovali plagáty s touto témou, ktoré sú vystavené v priestoroch školy. Žiaci tak majú možnosť stále vidieť, aké zhubné následky má fajčenie na ľudský organizmus.

Žiaci 1. a 2. roč. absolvovali dňa  19.5.2016 koncoročný výlet do Budatínskeho zámku, kde si prezreli doteraz zrenovovanú časť a prešli sa po zámockom parku. Potom sa presunuli do detského zábavného centra Kongo v Žiline.

                                                                                                        N.Chudejová

8.5.2016 sa v Jablonovom uskutočnilo posedenie pri príležitosti Dňa matiek. S kultúrnym programom sa predstavili žiaci 1.a2.ročníka.

                   N .CHudejová

Dňa 15.apríla sa žiaci 8.ročníka s triednou učiteľkou zapojili do 20.ročníka celoslovenskej zbierky Dňa narcisov 2016. Formou školského rozhlasu informovali všetkých žiakov našej ZŠ o spomínanej akcii. V piatok vyzbierali príspevky od žiakov a ostatných zamestnancov školy. Pridali sa k nim aj ochotní ľudia z obchodu, pošty, OÚ v Súľove, OÚ v Jablonovom i MŠ v Jablonovom. Spoločne sme vyzbierali 152 eur ( prekonali sme aj minuloročnú zbierku ).

Všetkým prispievateľom ďakujeme.                                               

Mgr. J. Tarhajová

                                Dňa 13. 4. sa žiaci I. a II. stupňa zúčastnili výchovného koncertu. Miroslav Bruise Žilka im ukázal, že v každom z nás je skrytý nejaký talent. Žiaci si mohli pozrieť niekoľko zaujímavých choreografií, ktorými tento tanečník potešil divákov v rôznych talentových súťažiach nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Počas koncertu sa mohli zapojiť do tancovania aj samotní žiaci a naučiť sa niekoľko tanečných krokov. Koncert sa im veľmi páčil, preto ho v závere ukončili veľkým potleskom.

                                                                                                         Mgr. Kalabusová

                                                                                                          apríl 2016

Aj tomto školskom roku sme sa zapojili do viacerých matematických súťaží. Úspešní riešitelia školských kôl reprezentovali našu školu v okresných kolách:

Pytagoriáda-okresné kolo

     1. miesto: Romana Čičková  - kategória P4

     1. miesto: Samuel Tarhaj - kategória P7

Matematická olympiáda -okresné kolo

     2. miesto: Samuel Tarhaj (7. ročník)

Za úspešnú reprezentáciu im ďakujeme a želáme veľa úspechov v ďalších ročníkoch.

                                                                       Mgr. Gabriela Rosová

apríl 2016

 

Už takmer mesiac sa na nás usmievajú hrejivé lúče jarného slnka.Príroda sa prebúdza a pozýva do lesa, na lúky. O tom, čo si všímať v prírode v tomto období, porozprával žiakom 5. a  6. ročníka našej školy 19.4.2016 pracovník CHKO Strážovské vrchy Mgr. Peter Pajger. Z jeho rozprávania, ktoré doplnil autentickými fotografiami a videami, sme sa dozvedeli veľa nového zo života živočíchov v Strážovských vrchoch.

Po besede sa tretiaci a štvrtáci spolu s ochranárom vybrali na turistickú vychádzku náučným chodníkom v Súľovských skalách. Obdivovali kvety skál, súľovské bukové lesy a reliéf tvorený zlepencom.

Pekné počasie a pútavé rozprávanie o prírode boli odmenou pre všetkých.

Ďakujeme za prednášku a zaujímavú vychádzku do blízkeho známeho - neznámeho okolia.

         Mgr. M. Škuláňová

apríl 2016

                                                                                                                                                                         Mesiac marec patrí každý rok knihám - pozornosť sa venuje najmä úcte k týmto písomným prameňom. Žiaci sa oboznamujú so zákutiami knižníc, neľahkou prácou knihovníčok, spisovateľov či ilustrátorov. Aj tohtoročný marec sme na našej škole venovali knihám. Žiaci ich nielen čítali, no pokúsili sa ich aj ilustrovať. Ako si deti predstavujú Janka Hraška či Marušku z rozprávky Soľ nad zlato si môžeme pozrieť na nástenke prác detí, ktorá zdobí spoločné priestory školy.

                                      Mgr. Kalabusová

apríl 2016