VÁŽENÍ RODIČIA BUDÚCICH PRVÁČIKOV!

Na základe Všeobecne záväzného nariadenia obce Súľov-Hradná č. 1/2020 a v súlade s Usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky (pre šk. rok 2021/2022) uvedenom na https://www.minedu.sk/usmernenie-k-zapisu-a-prijimaniu-deti-na-plnenie-povinnej-skolskej-dochadzky-pre-sk-rok-20212022/Vám oznamujeme, že ZÁPIS PRVÁKOV do našej školy sa aj tento rok z dôvodu mimoriadnej situácie NEUSKUTOČNÍ TRADIČNÝM SPÔSOBOM, aký poznáte – stretnutie rodičov, pedagógov a budúcich prváčikov v budove školy.

Na zapísanie dieťaťa – prváčika - do našej školy na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2021/2022 je postačujúce:

1.  Stiahnuť si do Vášho počítača formulár PRIHLÁŠKA DIEŤAŤA NA PLNENIE POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

 Zapisujú sa deti narodené od 01.09.2014 do 31.08.2015. Taktiež deti, ktoré mali v minulom šk. roku odklad školskej dochádzky.

2. Správne a dôsledne aj s diakritikou v súlade s rodným listom dieťaťa a občianskymi preukazmi zákonných zástupcov vyplniť všetky požadované údaje         a informácie v Prihláške následne vytlačiť a podpísať.

3.  Podpísanú Prihlášku zaslať od 01.04.2021 - do 30.04.2021:

  • naskenované (ideálne vo formáte pdf) ako prílohu e-mailu na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • v originálnom  vyhotovení poštou na adresu školy (Základná škola s materskou školou, Súľov-Hradná 64, 013 52 Súľov-Hradná)
  • v originálnom  vyhotovení osobne:
    •  pedagogickým zamestnancom materskej školy, ktorú dieťa navštevuje
    •  v sídle Základnej školy s materskou školou, Súľov-Hradná 64 po predchádzajúcom telefonickom dohovore – číslo: +421 41 557 40 18

  4.  Rodičia / zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, spolu s písomnou žiadosťou  doložia aj vyjadrenie         príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa, a to do vydania rozhodnutia o prijatí     dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2021.

 

Dôležité upozornenie:

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 209/2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa od 01.01.2021 rušia:

  • odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky
  • dodatočný  odklad  plnenia povinnej školskej dochádzky.

Na základe uvedeného mohli riaditelia ZŠ rozhodovať o dodatočnom odložení  plnenia povinnej školskej dochádzky len do 31.12.2020. Od  01.01.2021 nesmú už v rámci zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky - školský rok 2021/2022 rozhodovať o  žiadosti zákonných zástupcov o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, teda ani poradenské zariadenia vydávať podklady pre rozhodnutie.

 

O ďalšom postupe pri Zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2021/2022 Vás budeme informovať po prijatí a spracovaní všetkých Prihlášok na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom roku 2021/2022.

 

Informácie ohľadom zápisu do 1. ročníka budú aktualizované od 1.4. 2021 po zverejnených usmerneniach z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.